ครั้งแรก… ที่เท่าไหร่ ?


…. ไ  ม่ ถึ ง เ ดื อ น ที่ ผ่ า  น ม า นี่…. ได้รับ  – ข่ า ว ดี  ( มั้ ง  ?)  ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า  ร เ ริ่ ม ต้ น  – ของเพื่อน ๆ รอบตัวหลาย ๆ คน …… อ๊ะ … อ๊ะ… อย่าเพิ่งเข้าใจผิดยังง้านน …… ^^”…….. ไม่ใช่ข่าวแต่งงานหรอกค่ะ ……. ถึงแม้เราจะรู้สึกว่าปีนี้น่าจะเป็นปีฤกษ์ดี (วันจันทร์ 555 ^^)   พอใช้ได้ ……… ^^”……..  เพราะมีเพื่อนจะแต่งหลายคนอยู่ ……. เริ่มจาก – กิ๊ ก  – (เตรียมฯ) เดือนสิงหานี้ …….. (……. ตกลงแม่เจ้าประคุณจะส่งการ์ดให้ชั้นไหมนี่ ?  …… นี่ …… นี่ ……..ถ้าไม่ได้การ์ดเชิญ……. เราจะไม่ไปจริง ๆ นะ 😛 …….ยิ่งไม่ค่อยชอบหน้าข้าราชการ กต. อยู่ด้วย ……. :P)  ……  – ยั ย นู๋ พิ ง ค์  –  (ที่ทำงาน)   เดือนธันวา ……… อืออ ….. ตอนนี้นึกออกแค่นี้เองแฮะ …. ^^”……. ใครจะแต่งอีกก็บอกเรามั่งละกัน ………….

เ ข้ า เ รื่ อ ง   ๆ .…… ที่เราต้องใส่ –  มั้ ง ? –   เพราะ  concept  คำว่า – ข่ า ว ดี  – ของแต่ละคนมันไม่ค่อยเหมือนกันนะ … ^^……  อี ก อ ย่ า ง …… –  ข่ า ว ดี    –  บางทีมาผิดเวลามันก็ไม่ใช่ – ข่ า ว ดี   –  แล้ว ……. และสำหรับ – ก า ร เ ริ่ ม ต้ น ใ ห ม่ –   ถึงแม้สำหรับคนส่วนใหญ่มันจะเป็นข่าวดี ……..และสำหรับเพื่อน ๆ เราทุกคนส่วนใหญ่เราก็ – แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี ด้ ว ย – ไปก่อนแล้วทุกคนแหละ  — ………   – แ ต่ –  ….. เราก็ยังไม่ค่อยแน่ใจอยู่ดีว่า …….. ระหว่าง –  ก า ร เ ริ่ ม ต้ น ใ  ห ม่ อ  ยู่ เ รื่ อ ย   ๆ –  …….. กับ –  ค ว า ม ต่ อ เ นื่ อ ง   , ก า ร ก้ า ว ห น้ า , แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ต่ อ ไ ป จ า ก พื้ น ฐ า น เ ดิ ม  – (…….. รู้สึกว่าตั้งกะเรียน ป. เอกเป็นต้นมานี่ดิชั้นจะเริ่มใช้คำศัพท์ใหญ่โตขึ้นเรื่อย ๆ แฮะ …….. ^^”……)…….. เ ร า ค ว ร จ ะ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี  ( ม า ก ก ว่ า ) กั บ อ ะ ไ ร กั น แ น่  ?

 

…….. ก า ร เ ริ่ ม ต้ น ง า น ใ ห ม่  ….. กับสถานที่ใหม่ ……. เพื่อนร่วมงานใหม่ ๆ ……. และเงินเดือน  Start ใหม่ ……… จะเป็นความสุขให้แก่คนเราได้ซักกี่ครั้ง ?……….. แ ล ะ จ น ถึ  ง อ า ยุ เ ท่ า ไ ห ร่ กั น น ะ  ?………

 

……… ก า ร เ ริ่ ม ต้ น เ  รี ย  น ป ริ ญ ญ า โ ท ห ล า ย  ๆ ใ บ ...(…… อันนี้ไม่อยากพูดมาก — เดี๋ยวเข้าตัว — ^^”……. เพราะเราเองก็มีตั้งสองใบ — แต่คงไม่สะสมใบที่  3  แล้วอะ…….^^”..)……  จะเป็นเครื่องแสดงว่าเรามีความรู้ในหลาย ๆ เรื่องจริง ๆ เหรอ  ?………..และสำหรับคนที่มี – ค ว า ม รั ก ใ น คว า ม รู้   – จริง ๆ (……..ขอยื้มคำ  ‘ จาร์ยไชยันต์มาใช้หน่อยนะคะ …..^^…….)  การ –  รู้ ม า ก  –  กับ –  รู้ ลึ ก  …..   รู้ จ ริ ง  –    ….. นี่อะไรมันจะเป็นความสุขได้มากกว่ากัน – กันแน่ ?

 

………ยังดีนะเนี่ย ……. ที่ไม่มีใครเปิดประเด็นเรื่อง ……. ก า ร เ ริ่ ม ต้ น ค วา ม สั ม พั น ธ์ ให ม่   ๆ  …… กับใครให้เราฟัง ….. ^^……..  หรืออาจจะเห็นเรา – ไ ม่ ใช่ ผู้ เ ชี่ ย ว  ช า ญ  –  ในด้านนี้ — ก็เลยไม่ปรึกษาก็เป็นได้ ………  แต่มีคนประมาณ   1  คนบ่นให้เราฟังประมาณว่า ….. การเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์กับใคร – ใ ห ม่ ทั้ ง ห ม ด  –  สำหรับเค้าตอนนี้….. มันเป็นเรื่องยากและเหนื่อยมากกว่าที่จะเป็นความสุขแล้วล่ะ ………. ^^……….. 


……… เอ ……….. ตกลงว่า…….. เวลาคนเรา –  เ ริ่ ม ต้ น ใ ห ม่  –   กันอยู่เรื่อย ๆ เนี่ย ? ………. มั น เ ป็ น ค ว า ม เ ห นื่ อ ย    —  ห รื อ ค ว า ม สุ ข  —  ห รื อ ป น   ๆ  กั น — กั น แ น่ ห ว่ า  ? ……………….. ^^……… (…..  ‘ไงล่ะ ?……. อ่านไปอ่านมาแล้วเริ่มสับสนตามคนเขียนแล้วใช่ม้าาา ?……….หุ หุ ……) …………

 

…… เออ……. นะ……..  – เ ร า ก็ รู้  – … ว่า … ก า ร เ ริ่ ม ต้ น ใ ห  ม่ ไ ม่ มี คำ ว่ า ส า ย  … และบางที … การเริ่มต้นใหม่ก็หมายถึงสิ่งใหม่ ๆ ..ดี ๆ (กว่า) … ที่รอเราอยู่ข้างหน้า … เราเองก็ชอบให้มีอะไรใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อย ๆ …ไม่งั้นก็คงไม่เริ่มต้นเรียน ป. เอก …. ^^… ไม่คบเพื่อนใหม่ ๆ …  – แ ต่ – … บางทีเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ ๆ อยู่เรื่อย ๆ มันเหมือนปลูกต้นไม้ซักตัน … แล้วถอนขึ้นมา … ปักลงไปใหม่ … ต้นไม้น่ะอาจจะไม่ตายหรอก… แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะโตซะทีน่ะสิ …. ^^”…..

 

…. อืมม์ … สำหรับคนชอบต้นไม้ต้นเล็ก ๆ อย่างบอนไซ …. มันก็คงจะไม่เป็นไรมั้งคะ … ^^… แต่ – สำ ห รั บ เ ร า  –  ที่อยากเห็นต้นไม้มันค่อย ๆ  โตช้า ๆ จนกลายเป็นต้นใหญ่ให้ร่มเงา … เราว่า … ถ้าเรามัวแต่เริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อย ๆ เราคงไม่มีวันเห็นวันนั้น …..ซะที … แหะ แหะ ..


 – เ อ า เ ป็ น ว่ า   -… เราว่าเรายอมให้มี – อ ะ ไ ร เ ก่ า  ๆ – …ไม่ว่าจะเป็นงาน … วิชาที่เรียน… หรือความสัมพันธ์ …เก่า ๆ … ^^.. ที่เราอยากเห็นมันค่อย ๆ เจริญเติบโต…อยู่ในชีวิตเราบ้างดีกว่า … ^^…  อาจจะไม่ตื่นเต้น ..ไม่หวือหวา …ไม่เร้าใจ…แต่บางที … – ค ว า ม มั่ น ค ง  – … ก็ให้ความสุขแบบอบอุ่นใจลึก ๆ ได้เหมือนกันนะ….

3 comments

  1. ตรวจสอบเครือข่ายจากเบอร์มือถือ ได้ที่http://www.thupload.com/mobile/

  2. โอ๊ะ..คราวนี้อ่านแล้วก็พยักหน้าหงึกๆตามค่ะ
    เพราะเราก็ชอบอะไรที่อบอุ่นๆ เก่าๆ เหมือนกัน
    อะไรใหม่ๆก็ดีอยู่หรอก เพราะทำให้ชีวิตไม่น่าเบื่อ
    แต่ก็ว่านะคะ แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนน่ะนะ ^____^

Comments are closed.