มาเฉลยข้อสอบจ้า ^^


.. วั น นี้ เ ร า ม า เ ฉ ล ย ข้ อ ส อ บ ..ซึ่งเราไม่ได้ออก  — แต่ดันมีคนเก็บไปฝันว่าเราถามว่า – ท่านจะอธิบาย –  ม้ า นิ ล มั ง ก ร – ใ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร ? – …^^”… จริง ๆ มันมีคนแปลพระอภัย ฯ เป็นภาษาอังกฤษทั้งเรื่องด้วยนะ…แต่เราไม่ได้ check  แค่อ่านภาษาไทยก็จะแอะออกมาเป็นกลอน  8 แย้ว….^^”…. – ว่ า แล้ ว  -…. ก็ .. เราว่าเองเลยละกัน….. ในฐานะคุณครูที่ดี — เราไม่  claim ว่า  version ของเราเป็น ultimate  ผิดไม่ได้…. แต่เราจะขอให้คุณช่วยกรุณา – คิ ด – และให้เหตุผลที่ดีเพียงพอถ้าคุณจะ – เ ชื่ อ ต  า ม  -… หรือ  – เ ถี ย ง เ ร  า  – ค่ะ ….เราไม่ชอบคนที่เชื่อเรายอมเราหมดทุกอย่างโดยไม่คิดหรือต้องการให้เรื่องมันจบ ๆ ผ่าน ๆ กันไป …. ในขณะเดียวกันก็ไม่ชอบ คนที่เอาแต่เถียงเราหัวชนฝาเพื่อเอาชนะให้ได้โดยไม่คิดอะไรมากไปกว่านั้น … อย่างที่เราเคยบอก… คนรุ่นก่อน ๆ น่ะ ( i.e. ยุคที่มีทาสมีไพร่ …หรือยุคที่เชื่อว่าคนต้องเป็นไปตามคำบัญชาของพระเจ้าน่ะ) สูญเสีย และต้องแลกอะไรมากมายเพื่อจะทำให้โลก (Pope  และผู้มีอำนาจทั้งหลาย)เชื่อว่า  -ม นุ ษ ย์ ธ  ร ร ม ด า เ ดิ น ดิ น อ ย่ า  ง เ ร า   ๆ  – เนี่ย … สามารถและมีสิทธ ิ มีเสรีภาพ ( i.e. free will) ที่จะคิดได้… เสนอมันออกมาแล้วมีคนฟัง …. – เ พ ร า ะ งั้  น  –  …  เราอยากให้คุณ ๆ ช่วย ๆ กันคิดหน่อย … จะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ …   ถ้ากลัวคิดแล้วไม่มีใครเล่นด้วย.. ก็มาเล่นกะเราก็ได้เพราะเราบอกแล้วว่าเราชอบ – ค น  ช่ า ง คิ ด  – …^^… และเชื่ออย่างที่  Descartes (เป็นนักปรัชญาการเมืองคนหนึ่ง … อยากเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเป็นใคร — ไว้ว่าง ๆ ก่อนละกัน) ยังบอกเลยว่า ” I think, therefore I am ” … แฮ่มม … ^^…


…เอาโจทย์ไปก่อน …. เราว่าต้องมีคนลืมไปแล้วแหงเลยว่า … สุนทรภู่กล่าวถึงม้านิลมังกรไว้ว่าอย่างไร … คือคำกลอนตอนนั้นมีว่างี้นะ … ^^… 


“กินผู้คน ปู ปลา หญ้าใบไม้
มันทำได้หลายเล่ห์อ้ายเดรัจฉาน
เขี้ยวเป็นเพชร เกล็ดเป็นนิล ลิ้นเป็นปาน
ถึงเอาขวานฟันฟาดไม่ขาดรอน”


… ขี้เกียจ  quote  ยาวกว่านี้ … ใครอยากอ่านทั้งหมดจริง ๆ ไปหาเอาเองแล้วกัน… เพราะเราว่ามันคงหาไม่ยากหรอก…. ซึ่งถ้าจะต้องอธิบายให้ใครที่ไหนฟังเป็นภาษาอังกฤษ … ว่าตอนนี้ท่านสุนทร ฯ ที่านพูดถึงตัวอะไรของท่าน … เราอาจสามารถอธิบายได้ดังนี้ –นะ


“Nil-Mangkorn” (Black sapphire dragon-horse) is an imaginary animal in one of the masterpieces of Thai literature “Pra Apai Manee” , written by Sunthorn Phu in the reign of King Rama II – III.


According to the story, Nil-Mangkorn is a pet-vehicle of Sud-sakorn,  Pra Apai Manee (the main protagonist of the story)’s son with the mermaid. Sud-sakorn finds it by chance while he roams the sea. It is a fierce animal, and Sud-sakorn has to ask the hermit (his teacher by the time) how to get it as a pet. Initially, Sud-sakorn doesn’tknow what the animal is, so the hermit has to explain that Nil-mangkorn is a cross-breed, and is thus very special animal with its diamond fangs, sapphire scales and a birthmark on its tongue. It eats people, sea lives, vegetables and is too strong and too tough to be harmed by any mortal weapons.


– สำ ห รั บ คำ ก ล อ  น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ นั้ น   – … เราสามารถถอดความได้ดังนี้ค่ะ … ^^…


 

On men and sea lives, it devours,
With diamond fangs,  sapphire scales and marked tougue,
It is capable of many wiles,
And, against axes and blades, it endures.


ค ว า ม รู้ เ พิ่ ม เ ติ ม เ กี่ ย ว ก ะ คำ ก ล อ น ใ น เ รื่ อ ง พ ร ะ อ ภั ย ม ณี – ..นอกจาก “… แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ …” แล้ว .. คำกลอนในเรื่องนี้ ยังเป็นที่มาของเพลง …. สำนวน .. สุภาษิต คำพังเพยจำนวนมากมาย และมีคนแปลไว้เป็นภาษาต่าง ๆ มากมายอีกเช่นกัน …. กลอนอีกตอนที่มีคน quote กันบ่อยมาก ๆ และเอาไปแต่งเป็นเพลงด้วย … ก็คือตอนพระอภัยมณีเกี้ยวนางละเวง ที่ว่า


ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร
ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน
ถึงอยู่ในใต้ฟ้าสุธาธาร
ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา


จริง ๆ มันยาวกว่านี้ … แต่หาเอาเองแล้วกัน … หาไม่ยากหรอก … ตรงนี้เราจะไม่แปลเพราะมีคนแปลไว้แล้วเพราะมากหลาย version – ที่ เ ร า ช อ บ – คือของ มรว. เสนีย์ ปราโมทย์ ที่ว่า …


Though the earth may end and the sea,
Eternally go on love and life.


คุณสามารถหาอ่านบทแปลคำประพันธ์เพราะ ๆ ของไทยจำนวนมากโดย มรว. เสนีย์ ปราโมทย์ ได้ ที่นี่ เลย (… ชอบคนนี้มาตั้งกะตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว (เกิดไม่ทัน … ^^”… แต่อ่าน Thailand’s Secret War อะ) เพิ่งรู้ว่ามีความสามารถสูงส่งเช่นนี้ …. คุยกะคุณเสนีย์ ..คงเหมือน talking to a proverb จริง ๆ …. ^^”…)


แถม ๆ … – ห า ก อ ย า ก ฟั ง แ บ บ เ ป็ น เ พ ล ง – … ลองไปฟังเพลง ชั่วนิจนิรันดร โดย สุเทพ วงศ์กำแหง ได้ ที่นี่ นะ …(มันจะเป็น mid เพราะเราหา mp3 ไม่เจอ … ลอง ๆ ร้องตามเอาเองละกัน … รึจะให้เราร้องให้ฟังดี 555 …^^”..)