ไปรับ Death Note มาแร้น ^^”


ป ร ะ ก า ศ   – …โปรดทราบ … หากเจ้าของ Blog  หายหัวไปไหนช่วงนี้ กรุณา note dates & details  ดังต่อไปนี้ค่ะ …^^”….

ใ ค ร ที่ ต้ อ ง ก  า ร คุ ย ก ะ เ ร า  -… กรูณาหลีกเลี่ยงวัน – เวลาดังกล่าว … เราไม่ได้กลัวคุณกวน — แต่เราคิดว่าเราคงพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องในช่วงนั้น… อย่าเสี่ยงดีกว่า — เดี๋ยวจะปวดหัวเปล่า ๆ …^^” … – ไ ป  ต่ า ง  ป ร ะ เ ท ศ ไม่ เ ปิ ด     r o a  m i n g – … เพราะขี้เกียจถ่อไปเปิดถึงศูนย์  DTAC [note:  มันจะยกเลิกระบบเปิด  roaming  ทาง  IVR  ไปทำไมฟะ …-“-… DTAC  เนี่ย … One2Call  ยังเปิดให้โดยอัตโนมัติเลย…งืออ ..-“-…]…. – ห า ก ท่ า  น ต้ อ ง ก า ร  ฝ า ก ซื้ อ อ ะ ไ ร  –  ..กรุณาใช้กระแสจิตเอา …. เอ๊ยย … เมลมาก็ได้ — เพราะถ้าบอกเราเฉย ๆ โอกาสที่เราจะลืมมีสูงมาก ๆ …^^”…


ใ ค ร ที่ ต้ อ ง ก  า ร เ ห็ น หั ว  … เ อ๊ ย ย   !! เ ห็ น ห  น้ า เ ร า ว่ า  เ ป็ น ต า ย ร้ า ย ดี ป ร ะ ก า ร ใ  ด ห ลั ง ก า ร ส อ บ   Q u a l i f y  สุ ด โ ห ด  (หุหุ…^^”)..-…. แนะนำให้เช็คสภาพไปทีเดียวเลยหลังกลับมาจากเปรูจะดีกว่า …^^”… เพราะหลังสอบข้อเขียนนี่คาดว่าจะยังคงพูด(ภาษาคนธรรมดา) ไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ดี ….^^”… & เค้าบอกว่าปากเปล่ายากกว่าด้วย (… ในตารางสอบบอกตะเวลาเริ่มว่า 10 โมง — ไม่บอกเวลาเลิก … คิดดูเหอะ … -“-…)… – ทำ ไ ม ต้ อ ง ส อ บ ป า ก เ ป ล่ า ทั้ ง 3 ก ลุ่ ม วิ ช า ? – … อันนี้แม่เราก็ถาม … เราบอกแล้วว่า ป.เอกที่นี่ไม่ให้เลือกเรียนวิชาเดียว ..เพราะกลัวพวกเราจบไปจะใช้ไม่คุ้ม  — เลยให้เลือกมัน  3  กลุ่มวิชาจาก 4 …-“-… ซึ่งกลุ่มวิชาที่เรา – เ ลื อ ก ไ ม่ เ รี ย น  – คือ  Public Administration … การบริหารจัดการภาครัฐ …เพราะการบ้าน &  รายงานมันเยอะมาก ..ก …. เราเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย ทำไม่ไหวอะ 😛 .. – ถ้ า ต่ อ ไ ป ต้ อ ง เ ป็ น ผู้ บ ริ  ห า ร ? -… ก็มั่ว ๆ เอา … ^^”… เอ๊ยย !!! … มะช่าย ๆ … ^^”… ราชการเค้ามีหลักสูตรอบรมผู้บริหารอยู่แล้วค่ะ — ของสถาบันพระปกเกล้าไง … เป็น  flight  บังคับอยู่แล้ว —   ถึงตอนนั้น ..ไม่ต้องจ่ายตังค์ / ไม่อยากเรียน ..ก็ได้เรียน ….แหะ แหะ   …

Advertisements