Posted in Uncategorized

สอบเสร็จแล้ววว ^^

“… จิ ติ ย า … เ ชิ ญ ค่ ะ … ^^…”

… หุ หุ … IR วิชาสุดท้าย … มีสอบแค่สองคน… เพราะคนอื่น ๆ นอกจากเรากะน้องบีเขา – เ ลื อ ก ไ ม่ เ รี ย น – กัน … ^^”… เนื่องจากหากพิจารณาจากเพื่อนร่วม class (.. หมายถึง Mega-clever สองคนรุ่นที่แล้วเป็นต้น — รุ่นเราไม่มีเด็กเอก IR… ^^”…) วิชาที่เรียน และความเป็นจริงที่ว่าหนังสืออ่านประกอบของ IR จะมีภาษาไทย – น้ อ ย ม า ก ถึ ง น้ อ ย ที่ สุ ด – … อันเนื่องมาจากความเชื่อ (ของ อ. ศุภมิตร … ^^”…) ที่ว่า – คนเลือกเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ — ควรมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้การได้ … – … อะนะ … ^^”…. แต่เราก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าหนีไปเรียน Public Ad สนุกกว่าตรงไหน ?…. -“-…. การบ้าน + รายงานออกจะเยอะซะขนาดนั้น — แถมอาจารย์ก็หน้าตาไม่ค่อยเป็นมิตรด้วย ……^^”…. (…. ยังกะ อ. IR หน้าตาเป็นมิตรยังงั้นแหละ …. 555…. ) …..


…. เข้าเรื่อง ๆ … ถึงจะมีสอบแค่สองคน — แต่เราก็๋ยังสอบคนแรกอยู่ดี …. ไม่มีพลิกโผเลยแฮะ 😛 นึกว่าจะเลิกเรียกสอบเรียงตาม ID แล้วซะอีก …. ไ ม่ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ เ ล้ ย ย ย !… ^^”…..


…. แต่จริง ๆ เราก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้มากกว่ามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแหละ …..^^……… คือถ้าเรียงตามเลข ID ของ ป. เอกรุ่นเรา — ที่นับทั้งรุ่นแล้วมีแค่ 5 คนเนี่ย … ^^”….(… เออ … มีแค่นี้แหละ … แบบว่ามันเรียนนานไง … ถ้าจำนวนมากไป — เดี๋ยวไม่มีอาจารย์พอคุมทำ Thesis มันจะต้องไป import มาจากต่างมหา’ลัย …. แค่นี้บางวิชาก็ต้องนิมนต์ อ. จากธรรมศาสตร์ กะ เกษตรมาสอนแล้วค่ะ … ^^”…) ID เราจะเป็นเลขที่แรกเลย ……. ^^….. จริง ๆ เราก็ทำใจมาตั้งกะต้นแล้วว่า — หาก อ. ต้องการแสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรม — ไม่ favor นิสิตคนใดเป็นพิเศษ — และไม่พยายาม hint ว่าใครจะผ่าน — ใครมีแววจะต้อง – เ จ อ กั น เ ท อ ม ห น้ า (สอบใหม่คับ… สอบใหม่ .. ^^”..) – ..แล้วไซร้ … มัน( เป็น neutral pronoun ….ไม่ได้หมายถึงอาจารย์น่อ… ^^”..) จะต้องเรียกเรียงตาม ID ……. – เ พ ร า ะ งั้ น – .. เราจึงเป็น – ค น แ ร ก – ที่ถูกเรียกเข้าห้องสอบ Oral ในทุก ๆ กลุ่มวิชา (…. เอางั้นเลย … ^^”…) … ไ ม่ ต้ อ ง ลุ้ น น า น … ไ ม่ ต้ อ ง ทำ ใ จ .. ไ ม่ ต้ อ ง เ ห็ น ศ พ ( ? ) ก่ อ น ห น้ า …. โผล่มาปุ๊บก็ขึ้นเขียงก่อนใครเลย … 555…


….. นี่ ไ ม่ ใ ช่ ค รั้ ง แ ร ก ที่ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ค ล้ า ย ๆ อ ย่ า ง นี้เ กิ ดขึ้ น ก ะ เ ร า ……. – ซึ่ ง ไ ม่ ไ ด้ ห ม า ย ค วา ม ว่ า – …. เราเป็น always the best, alway the first … หรืออะไรทำนองนั้นแต่อย่างใด … ^^; …. – ห า ก แ ต่ ห ม า ย ค ว า ม ว่ า – … เราเคยเลขที่ 1 ตอนอยู่ ม. ต้น … (… ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าชื่อเราขึ้นต้นด้วย ก. ไก่ , ตัว A หรือสอบเข้าได้เป็นที่ 1 แต่อย่างใด …. ^^”…. แต่จะเป็นเพราะอะไรนี่เราก็ไม่ทราบได้อะ … ^^”…) ตะหากล่ะ … ^^”… ประกาศคะแนนทีไร .. เป็นได้รู้ก่อนชาวบ้านเขาทุกทีไป …. ไ ม่ ต้ อ ง ลุ้ น ๆ ….. ^^….


…. – เ พ ร า ะ งั้ น – .. เราก็จะเคยชินกะการใช้เวลาทำใจ – น้ อ ย ถึ ง น้ อ ย ม า ก – กะการ – ขึ้ น เ ขี ย ง – ..หรืออะไรทำนองนี้ … ^^”… คือก็ไม่ถึงขนาดรู้สึกว่าต้องรีบกระโจนเข้าหาอะไร……. เร่งวันเร่งคืน … หรือรีบร้อนทำอะไรให้มันเสร็จไวกว่าที่มันควรจะเป็นหรอกนะ …… ^^… [ – F o o t n o t e – ..เอ … ไม่รู้ว่ามีใครแอบคิดไปแล้วว่าเราเป็นคนอย่างนั้นรึเปล่าคะ ? … ^^”… i.e. เห็นเราพูดเร็ว …. ทำอะไรเร็ว (บางครั้ง) เลยสรุปไปเลยว่าเราใจร้อน ?…. ^^…. คือถ้าคุณถามเรา — เราว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดเวลามั้ง ?… คือพูดเร็วนี่คงใช่แหละ ….. ^^”…. (… ถ้าฟังไม่ทันคุณก็บอกเราให้พูดใหม่ช้า ๆ ชัด ๆ ดิ …. ^^”…) แต่ปกติแล้วเราไม่ใช่คนชอบทำอะไรเร็ว ๆ เลย … ^^”…….. เราก็ใช้เวลาตามที่มันควรจะใช้นั่นแหละ — ถ้าเห็นว่าเรารีบ ๆ ๆ ทำอะไร — นั่นแปลว่าเรามีงานต้องทำเยอะ — ภายในเวลาที่โ – ตร จำกัด – จริง ๆ ค่ะ ]… แต่มันจะเป็นความรู้สึกกึ่ง ๆ ความรับผิดชอบประมาณว่า — อ ะ ไ ร ก็ ต า ม ที่ เ ป็ น เ รื่ อ ง ข อ ง เ ร า – และเราต้องทำ / รับ — ไม่ว่ามันจะดี หรือร้าย – ถ้ายังไงเราก็จะต้องทำอยู่ดีแล้ว … เ ร า ไ ม่ จำ เ ป็ น ต้ อ ง ผั ด ต้ อ ง เ ลื่ อ น – ไม่ต้องการเวลาทำใจ (มากขนาดนั้น … ^^”..)… ถ้าจะต้องทำอะไร — ทำ มั น เ ดี๋ ย ว นี้ – ต อ น นี้ เ ล ย ก็ ไ ด้ …….. ^^……….


……………………… ^^………………………….


….. – ส รุ ป ว่ า – ……….. ส อ บ แ ส ร็ จ แ ล้ ว …ว…. ว !!! …^^……… !!! Y i p p Y !!! …… – ถ้ า คุ ณ ถ า ม เ ร า – ……. เราคิดว่า – เ ร า โ ช ค ดี – ที่สอบเป็นคนแรกของทุก ๆ กลุ่มวิชา …… เพราะดูเหมือนว่าเราจะใช้เวลาอยู่ในห้องประหาร … เอ๊ยย …. ห้องสอบน้อยที่สุดถ้าเทียบกะชาวบ้านเขา — นัยว่า อ. ยังตั้งตัวไม่ติด / ไม่รู้ว่าจะถามเรายังไงดี …….. ^^”……… คืออย่าง – ก ลุ่ ม ก า ร เ มื อ ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ – … เราคนแรกใช้ประมาณ 1/2 ชม…. น้องบีคนที่ 2 สอบประมาณ ชม. นึง…………. – ก ลุ่ ม ป รั ช ญ า – ……. เราใช้เวลาชม. นึง …….. น้องบี ชม. ครึ่ง …….. นายเนซัดไป 2 ชม……….. ^^”………ทบต้นทบดอกอย่างนี้แย่นะ …… ^^”……..PS:
……. คงซักพักนึงอะกว่าจะรู้ผล — แล้วจะบอกละกัน ……… ^^……. คือไม่ได้ไม่ใส่ใจนะ — แต่ต้องจัดการกะอะไรที่มันใกล้กว่านั้นก่อน …… ^^”…….. คือจะต้องบินไปเปรูวันศุกร์นี้แล้ว ……… (เครื่องออก 6 โมงเช้า ……. ต้องไปถึงสุวรรณภูมิตี 4!!! …….. แง่วว …….. -“-……….. เอกสารยังเตรียมไม่เสร็จเล้ยยย !!! ……..