เด็ก .. เด็ก ..:P
…ห งุ ด ห งิ ด … ห งุ ด ห งิ ด … -“-…. อยากจะซัดคุณ – เ พื่ อ น ส นิ ท – ให้ซักตุ้บจริง ๆ พับเผื่อย …-“-… ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับเราโดยตรง .. แล้วความจริงก็อาจจะไม่ใช่ความผิดของเพื่อนเราคนเดียวก็ได้… – ที่ สำ คั ญ ก ว่ า นั้ น – … ในฐานะ – บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก – .. เรารู้ตัวดีว่าเราไม่ควรจะไปเจือกกะ Affair ของคนสองคน 😛 …. แต่ไม่รู้ทำไมมันรู้สึกเซ็ง – เหมือนมีมะเร็งเกาะกินหัวใจชอบกล … เมื่อคุณเพื่อนบอกเราว่า …เ พื่ อ น : … เ ร า ว่ า จ ะ เ ลิ ก กั บ เ ค้ า แ ล้ ว อ ะ …เ ร า : … อ้าว … ทำไมเล่า ?


เ พื่ อ น : … เ ร า ว่ า เ ค้ า เ ด็ ก ไ ป อ ะ …


เ ร า : ( – คิ ด ใ น ใ จ – … เรานึกว่าผู้ชายชอบผู้หญิงเด็ก ๆ ซะอีก 😛 … Anyway, ถ้าจะมีใครเถียงเราว่า – คุณชอบสาวประเภท หน้ามัธยม ; – มมหาลัย และความคิด – การตัดสินใจ MBA นั้น … กรุณาประเมินตัวเองให้จงหนักว่า – คุ ณ มี ค่ า คู่ ค ว ร ก ะ เ ข า ห รื อ เ ป ล่ า ? – … แล้วค่อยพูด :P) …. ไม่รอเขาโตเล่า ?เ พื่ อ น :…. ไม่อะ … ค บ ไ ป ก็ ไ ม่ มี อ น า ค ต … เ ลิ ก กั น ดี ก ว่ า ……. ความจริงแล้วเราจำ exact word ที่เพื่อนพูดไม่ได้ — และไม่ได้คิดที่จะจำด้วย 😛 …. แต่มันพูดประมาณนี้ — … เราไม่แน่ใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นรึเปล่า – และขี้เกียจถามเนื่องจากเพื่อนเราคนนี้เป็นผู้ชาย — ถามไปก็อาจจะไม่อยากเล่า …. และเราก็คงไม่อยากฟังด้วย 😛 … แค่นี้ – ค น ไ ม่ มี แ ฟ น – อยากเราก็หมั่นไส้จะตายอยู่แล้วว่า … คุ ณ ใ ช้ เ ว ล า ม า ก ม า ย ก ว่ า จ ะ ตั ด สิ น ใ จ เ รี ย ก กั น ว่ า – แ ฟ น – ไ ด้ .. . ถึ ง เ ว ล า ก็ เ ลิ ก กั น ไ ด้ – ด้ ว ย เ ห ตุ ผ ล ง่ า ย ๆ โ ง่ ๆ อ ย่ า ง นี้ เ ล ย เ ห ร อ ? …. เ ห มื อ น กั บ ว่ า ค ว า ม พ ย า ย า ม แ ล ะ วั น เ ว ล า ที่ ผ่ า น ม า มั น ไ ม่ มี ค่ า อ ะ ไ ร เ ล ย ใ ช่ ไ ห ม ? ……. เราไม่รู้จักแฟนเพื่อน – ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นคนยังไง และอายุเท่าไหร่ … แต่ถ้าเป็นเราได้ยินอย่างนี้คงเสียใจ & เสีย Self มิใช่น้อย ……. บางที …. เราก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่า ป า เ ข้ า ไ ป ส า ม สิบ แ ล้ ว ยั ง ไ ม่ มี แ ฟ น … กะ ถู ก แ ฟ น ทิ้ ง ต อ น อ า ยุ จ ะ ส า ม สิ บ แ ล้ ว ..เนี่ย …. อะไรกันแน่ที่มันเซ็งกว่ากัน … ^^”………. คิดว่าน่าจะพอ ๆ กัน — ดังนั้นเราจึงขออนุญาตเข้าข้างคุณแฟนเพื่อนถึงแม้ว่าจะไม่รู้จัก — ส่วนคุณเพื่อนตัวดีนั้น — เราบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่า … ถ้ามันอยู่ใกล้ ๆ เราจะซัดให้สักตุ้บจริง ๆ …. ผู้ชายอะไรฟะ … -“-… ทำ ‘ไร ไม่รับผิดชอบความรู้สึกคนอื่นเลย …..คิดจะคบก็คบ …. คิดจะเลิกก็เลิก … ผู้หญิงนะ–ไม่ใช่ถุงเท้า ………. โธ่ … เอ๊ยยย …. -“-……….… เ ด็ ก ไ ป … เ ด็ ก ไ ป … นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้ยินคำนี้เป็นเหตุผลในการบอกเลิกหรือตัดสินใจไม่คบใคร …. เราเองก็ไม่ใช่จะไม่เคยใช้คำนี้ … จะว่าไปแล้ว … นี่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย – ไ ม่ กิ น เ ด็ ก –
ของเราด้วยซ้ำไป … ^^”… คือเราขี้เกียจมีปัญหาเรื่อง – ค ว า ม คิ ด โ ต ไ ม่ ทั น กั น – .. จะพูดกันไม่รู้เรื่อง + กลายเป็นหาเรื่องให้อึดอัด & ลำบากใจซะเปล่า ๆ ว่า – ถ้ า เ ลื อ ก ค น อื่ น ซ ะ ตั้ ง แ ต่ ต้ น – จ ะ ดี ก ว่ า นี้ ไ ห ม ? อะ 😛………… – เ อ า เ ป็ น ว่ า – … ถ้าเรารู้สึกว่าใคร (i.e. เด็ก) น่าจะมีโอกาสในการเลือก Choice ที่ดีกว่าเราได้ (i.e. เด็กกว่า) เราว่าเราปล่อยเขาไปตั้งแต่ต้นเลยจะเหมาะกว่า … ^^”…


เ ข้ า เ รื่ อ ง ๆ ….. ถึงแม้เราเองจะเคยใช้คำว่า – เ ด็ ก ไ ป – ในการกันคนออกไปจากชีวิตเราเหมือนกัน …. เราก็ยังรู้สึกว่ามันโหดร้ายอยู่ดี .. เวลาได้ยินใครใช้คำว่า – เ ด็ ก ไ ป – ในการไล่ใครสักคนที่คุณเปิดประตูรับเขาเข้ามาในชีวิตแล้วออกไป … เหมือนคุณให้โอกาสเขาไปแล้ว — แต่ไม่เปิดโอกาสให้ถึงที่สุด – อะไรงี้ …. เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรมันจะเจ็บกว่ากัน – ระหว่าง… – ไ ม่ ใ ห้ เ ข้ า ม า – … กับ – ใ ห้ เ ข้ า ม า แ ล้ ว เ ชิ ญ อ อ ก ไ ป เ พ ร า ะ พ บ ว่ า – ไ ม่ ใ ช่ -… โดยไม่ให้โอกาสในการแก้ตัว … หรือไม่บอกว่าจะให้ทำยังไง 😛 …. คือจริง ๆ เราว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้ฉลาด & โตเร็วจะตายไป….. บางทีให้เวลา & ให้โอกาสเขาหน่อย — ยังไงก็น่าจะง่ายกว่าหาคนใหม่ — ที่ต้องเสียเวลาทำความรู้จัก & ปรับตัวเข้าหากันอีก …. นี่ไม่ใช่ในมหา’ลัย – ที่ผู้หญิง – ผู้ชาย หาง่ายเหมือนฝูงลิงแล้วนะคุณ…… จะทำอะไรคิดหน้าคิดหลังหน่อยก็ดี 😛 …


… หรือบางที — ใ ค ร กั น แ น่ ที่ เ ด็ ก เ กิ น ไ ป ?


…. บางที … คำจำกัดความของ – เ ด็ ก ไ ป – สำหรับแต่ละคนอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ …….เราเองก็ไม่แน่ใจว่าเวลาเพื่อนเราพูด – เขาหมายความว่ายังไงกันแน่ 😛 ….แต่ – สำ ห รั บ เ ร า – … การตัดสินใจทิ้งใครซักคนด้วยเหตุผลว่า – ค บ ไ ป ก็ ไ ม่ มี อ น า ค ต – โดยไม่หยุดคิดสักนิดก่อนว่า … คำว่า – อ น า ค ต – ของชีวิตคู่นั้น — มันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ ๆ ก็จะผุดขึ้นมาเองจากความว่างเปล่า …. หรือเป็นความรับผิดชอบของใครคนใดคนนึงที่จะต้องสร้างแล้วเอาใครอีกคนมาแปะ … แต่เป็นสิ่งที่คนสองคนจะต้องช่วยกันคิด – ช่วยกันสร้างให้มันมีขึ้นมา….. – ก็ไม่ใช่การตัดสินใจที่เป็นผู้ใหญ่ซักเท่าไหร่เหมือนกันนั่นแหละ 😛 ……. Anyway, ในเมื่อเราไม่รู้บริบททั้งหมดของการตัดสินใจของคุณเพื่อน – เราว่าเราหยุดวิพากษ์วิจารณ์มันแค่นี้น่าจะดีกว่า … ^^”…P s . – สำ ห รั บ ใ ค ร ต้ อ ง ก า ร ที่ จ ะ พู ด อ ะ ไ ร ทำ น อ ง นี้ กั บ เ ร า ต่ อ ไ ป ใ น อ น า ค ต – … หวังว่าคุณคงจะเข้าใจแล้วว่า … หากมีปัญหาหัวใจ – และคุณเป็นคนทิ้งเขา … อย่าปรึกษาเราจะเหมาะกว่า — เพราะเราจะเข้าข้าง – ผู้ ห ญิ ง ด้ ว ย กั น – ในทุกกรณี – ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นก็ตาม … ^^”.. ดังนั้นนอกจากคุณจะไม่ได้รับความเห็นใจแล้ว … อาจจะถูกด่าซ้ำอีกด้วย 😛 ….นี่ขนาดเพื่อนคนนี้เราคิดว่ามันเป็นคนดีมาตลอดแล้ว — เรายังสามารถด่ามันได้ยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4 เลย …. เอาไว้คุณถูกใครเขาทิ้ง – แล้วค่อยมาหาเรา จะเหมาะกว่า …^^”..จะหาใคร/ อะไรดามอกให้ … แต่ไม่รับประกันความปลอดภัยนะ … ^^”…