สำหรับการเมืองไทยตอนนี้ …(มั่ง …^^”..)


NB: … มีชายหนุ่ม (i.e. น้องวิว — เจ้าเก่า ^^”) ส่ง – เ พ ล ง นี้ – ถ้าอยากรู้ว่าเป็นเพลงอะไรกรุณากด link — เพราะเป็นคนละเพลงกับเพลงข้างล่างค่ะ … ^^”..) มาให้… บอกว่า – … สำ ห รั บ ก า ร เ มื อ ง ต อ น นี้ ค รั บ พี่ ๆ / เ พื่ อ น ๆ – เป็นการโหมโรงก่อนเริ่มรายการคุยกันเพื่อหาทางออกให้กะปัญหาการเมืองไทยอาทิตย์ก่อน …. กรุณาอย่าเพิ่งถามเราว่า – … แ ล้ ว จ ะ ไ ป อ อ ก ท า ง ไ ห น ? – … เพราะว่าเรา (i.e. เราด้วย + คนอื่น ๆ ในโต๊ะเสวนาด้วย ^^”…) ยังคิดไม่ออก …. แค่จะหาทางออกให้ชาวบ้านที่ต้องใช้สะพานมัฆวานผ่านไปทำงาน – ไปเรียนสะดวก ๆ ยังไงก็ยังยากเลย …. ^^”… ก็เลยคิดว่าคงจะต้องมีการนัดคุยกันครั้งต่อๆ ไปอีก … ถือซะว่าเป็นการแทนที่โต๊ะคุยปรัชญาที่หายไป — เพราะเทอมนี้อีตาชัยหนีไปทำวิจัยที่ออส ฯ เรียบร้อยแย้ว … ไอ้ครั้นจะเกณฑ์คนอื่นมาเข้าโต๊ะ … มันก็จะต้องบังคับให้เขาอ่าน(& ซื้อ… เพราะจะให้ยื้มเอาตลอดคงลำบากอะ … มันใช้นาน ^^”) หนังสือ อ. สมบัติ … ซึ่งเล่มก็มิใช่ว่าจะบาง ๆ และอ่านง่าย … 555…..…อีกอย่าง ..ชื่อรายการคุยกัน ฯ นี่ดูจะเรียกคนได้เยอะกว่าหน่อย …. เพราะ – ค น แ ถ ว นั้ น – i.e. รัฐศาสตร์ (เป็นประชากรส่วนใหญ่ — majority rules หุ หุ หุ ^^”) เศรษฐศาสตร์ (นายวิวและเพื่อน) อักษร (เพื่อนพี่ก้อง + แฟนวิว — น้องบีบอกว่า … ที่วิวเกรงใจเราเป็นพิเศษ – เพราะเราเป็นรุ่นพี่แฟนมันเนี่ย.. 555) ไม่ว่าจะเป็นสายปรัชญาหรือประวัติศาสตร์… หรือเป็นพวก – ไ ม่ ฝั ก ใ ฝ่ ฝ่ า ย ใ ด – ก็มักจะถูกดึงดูดได้ง่าย ๆ ด้วยอะไรทำนองนี้อยู่แล้ว ……. ^^……. คราวนี้ก็เลยใช้โต๊ะตัวเดียวไม่พอ … ต้องย้ายขึ้นมาบน Office พี่เหว่าแทน … ขอขอบคุณสถาบันวิจัยสังคม ฯ ที่ให้การสนับสนุนนะค้า … ^^…เ ข้ า เ รื่ อ ง ๆ … ^^”… เนื่องจากอีตาเน(เน่จัง ^^”) ได้ส่งเรื่องวิลเฟรโด ปาเรโต (เป็นชื่อนักปรัชญาคนนึงที่เขียนเรื่อง Elite … .ใครไม่รู้จักอย่าเพิ่งตกใจ … เพราะเราก็เพิ่งรู้เนี่ย … ^^”..) มาให้ + อีตาวิวส่งเรื่อง – ก า ร เ มื อ ง ที่ มี หั ว ใ จ – มาบ้าง (… เห็นว่าได้แรงบันดาลใจมาจากบทความของ อ. มาร์ค ตามไท — ซึ่งอ่านยากนรก … -“-… หากใครมีศรัทธาปสาทะอยากจะอ่าน — ขอให้บอก — เราจะ forward ให้ … แต่เตือนก่อนว่ามันเป็นอะไรที่ต้องทำการบ้านอะ :P) + ได้ข่าวว่าน้องแบ๋นกะลังจะเขียนอะไรบางอย่าง ….. ทำให้เราคิดว่าเราก็ควรจะต้อง – ทำ อ ะ ไ ร สั ก อ ย่ า ง – บ้างเหมือนกัน.. … จะดีไหม ? …. ก่อนที่จะถูกประณามว่าหมด coursework แล้วเฉื่อย .. ^^”…. เทอมที่แล้วก็ออกจะขยันขันแข็ง… แฮ่มม…เ อ า เ ป็ น ว่ า … เอาเพลงไปก่อน …^^…. ส่วน – อ ะ ไ ร ก็ ต า มที่ เ ร า จ ะ เ ขี ย น – นั้น … เรายังเขียนไม่เสร็จหรอก(… ก็บอกแล้วว่าอาทิตย์นี้งานแปลเยอะอะ … ^^”… Anyway เราไปยืมหนังสือมาแล้วนา … )… ถ้าเขียนแล้วมันออกมาเข้าท่า … จะเอามาแปะ or ส่ง mail ให้อ่านละกัน ……. ^^………Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today…ถ้ า ห า ก ว่ า …. เรามีเพียงแค่ – วั น นี้ –
ถ้าหากไม่มีนรก — หรือสวรรค์
ถ้าหากไม่มีบาป — หรือบุญให้ผูกพัน
ค น เ ร า แ ค่ ใ ช้ ชี วิ ต ทุ ก วั น ต า ม ที่ เ ป็ น ไ ป


Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace…


ถ้ า ห า ก ไ ม่ มี ช า ติ – ศ า ส น า
จะมีเหตุผลให้คนต้องเข่นฆ่ากันอย่างนี้ไหม ?
ถ้าทุกคนเท่ากัน — ไม่มีพวกใคร
แ ล้ ว จ ะ ต้ อ ง ข่ ม เ ห ง กั น ไ ป ทำ ไ ม กั น ?


Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world…


ถ้ า ห า ก ว่ า … ไม่มีทรัพย์สมบัติเป็นของใคร
จะต้องคอยแบ่งแยกไหมว่า – ไ ห น ข อ ง เ ธ อ – ข อ ง ฉั น ?
ถ้าหากว่า … ทุกคนคือพี่น้องกัน
แ ล้ ว จ ะ แ ก่ ง แ ย่ ง แ ข่ ง ขั น เ พื่ อ อ ะไร ?


You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one


บ า ง ค รั้ ง … เส้นแบ่งแยกระหว่าง – ค ว า ม จ ริ ง – และ – ค ว า ม ฝั น –
… ก็อยู่แค่ที่ว่าเราเชื่อว่ามันจะเป็นจริงได้แค่ไหน …
บ า ง ที … ถ้าโลกนี้ไม่จำเป็นต้อง – เ ป็ น ข อ ง ใ ค ร –
สั น ติ ภ า พ ก็ อ า จ เ กิ ด ขึ้ น ไ ด้ . .. จริง ๆ ...

Imagine – Eva Cassidy