TOEFL – iBT … บทเรียนนี้ราคาแพง (160 USD อะ ^^”)


จ ริ ง ๆ เร าไ ม่ ไ ด้ อ ย า ก ส อ บ ติ ด ๆ กั น ข น า ด นี้ … แต่ตอนลงทะเบียนสอบ TOEFL – IBT นั้นเรายังไม่รู้ว่าเขาจะกำหนดสอบ QE ตอนไหน … เผอิญว่าลงไว้นานแล้ว … เพราะว่ากลัวไม่ได้ศูนย์สอบที่อาคารมณียา … – ทำ ไ ม ต้ อ ง ส อ บ ที่ อ า ค า ร ม ณี ย า ? – …..มันก็คงจะไม่ง่ายไปกว่าที่อื่นเหมือน IELTS เลือกสอบที่ IDP จะง่ายกว่าสอบที่ British Council หรอก (… อันนี้คือ – เ ข า ว่ า – นะคะ … เราไม่รู้ว่าจริงไหม … ^^”… ตอนเราสอบ IELTS เราก็สอบที่ British Council นะ …. ^^…) ….. คือ IELTS มันมี part speaking ที่ต้องพูดกับคน … เลยยังพอลุ้นได้ว่าจะเจอกรรมการโหดหรือใจดี …….. แต่ TOEFL นี่มันพูดกับเครื่องคอม ฯ… จะเครื่องไหนก็เหมือนกัน ….. แต่ว่าศูนย์สอบอื่นมันไกลเกินไป …… เราไปไม่เป็น ….. ^^”………


ไ ห น ๆ ก็เ สี ย ตั ง ค์ ค่ า ส อ บ ตั้ ง 1 6 0 เ ห รี ย ญ แ ล้ ว — เอามาเล่าให้ชาวบ้านฟังสักเล็กน้อยเพื่อเป็นอุทาหรณ์ – อุทาเห่า (?… ^^”..) สักนิดดีกว่าว่า — ใครที่ต้องการสอบ TOEFL – IBT ให้ได้คะแนนเยอะ ๆ — แต่คิดว่าอ่านหนังสือเองเยอะ ๆ แล้วมันจะทำได้ …. เราว่าคุณอย่าเสี่ยงดีกว่า …… ^^”…… คือค่าสอบมันแพงอยู่ …. แต่ถ้าคิดว่าดอลลาร์จะตกอีกนาน ….. หรือมีเงินถุงเงินถังไว้ผลาญก็ตามใจละกัน ……


ก็อย่างที่บอกว่าเราสมัครสอบไว้นานแล้ว …… ซึ่งก็หมายความว่า – ห า ก คุ ณ จ ะ ส อ บ T O E F L ข อ จ ง ว า ง แ ผ นก า ร ส มั ค ร ล่ ว ง ห น้ า ห ล า ย ๆ เ ดื อ น ห น่ อ ย – …….. จะได้มีตัวเลือกเยอะ ๆ ทั้งในแง่ของวันสอบ และสถานที่สอบ ……. – วิ ธี ส มั ค ร ที่ ง่ า ย ที่ สุ ด – คือ สมัคร On-line ทาง website … และควรจะ – ส มั ค ร ด้ ว ย ตั ว เ อ ง – นะคะ ……. มันไม่ได้ยากเกินความสามารถของคนเล่น net เป็นหรอก ……..จะได้มั่นใจว่าพวก id อะไรงี้กรอกถูก — และมันจะต้องเลือกมหาลัย 4 แห่งที่คุณจะให้เขาส่งคะแนนไปให้ด้วย ….. เลือกเองชัวร์กว่า — ให้คนอื่นลงให้ — เดี๋ยวเขากดผิดส่งไปผิดที่แล้วมันจะยุ่ง …….ยิ่งมหาลัยในเม’กา — ที่มีหลาย ๆ campus อย่าง U of California นี่มันคนละรหัสกันนะ — UC Bergley อาจกลายเป็น UCLA หรือ UC at Santa Barbara ได้ง่าย ๆ ….. หากใบสมัครเข้ามหาลัยของคุณไม่ไปเจอกับคะแนน TOEFL แล้วมันจะยุ่งเปล่า ๆ นา ……. อีกอย่าง … พอสมัครเสร็จแล้ว – มันจะมีใบ confirmation ให้ print ซึ่งจะบอกว่าวันสอบคุณต้องเอาอะไรไปบ้าง … จะได้รู้ไว้ …… ไม่ลืมนั่น – ลืมนี่ … เสียเวลาเปล่า ๆ …….. ^^”……


วั น ส อ บ เ อ า อ ะ ไร ไ ป บ้ า ง ? …. จะว่าไป — เขาก็ไม่ให้เอาอะไรเข้าห้องสอบหรอกค่ะ ….. ^^”……. แต่ว่ามันจะต้องแสดง ID ซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ทางการออกให้ — และต้องมีลายเซ็นต์ของคุณ …….. – ปั ญ ห า คื อ – .. บัตรประจำตัวประชาชนของไทยหลายรุ่นนั้นมันไม่มีลายเซ็นต์ค่ะ ! … – เ พ ร า ะงั้ น – …… ใครเอาบัตรประชาชนมาอย่างเดียว … เขาจะไม่ให้คุณเข้าสอบนะ — ต้องแสดงพร้อมกับใบขับขี่ – อะไรงี้ … จึงจะใช้ได้ … – เ อ ก ส า ร แ ส ด ง ตั ว ที่ ดี ที่ สุ ด – …. คือใช้อย่างเดียวแล้วผ่านเลย …. คือ Passport เพราะมันมีลายเซ็นต์อยู่แล้ว …… ใครที่มีก็พกไปด้วยแล้วกัน … ชัวร์กว่า ……^^……..
T O E F L – I B T ย่ อ ม า จ า ก ?…
…. Test of English as a Foreign Language – Internet- Based Test ……. บอกไว้เผื่อมีใครไม่รู้ — เพราะมีเพื่อนเราบางคนไม่รู้ ……. ^^…….. มั น ส อ บ อ ะ ไ ร บ้ า ง ? ต่ า ง จ า ก แ บ บ เ ดิ ม ยั ง ไ ง ? …… มันจะมี 4 parts — Reading, Listening, Speaking กะ Writing ……… Reading กับ Speaking เหมือน Computer-based test (CBT) เป๊ะเลย…. อาจจะต่างหน่อยตรงที่ไม่มีการปรับข้อสอบให้ยากขึ้น – ง่ายลงตามความสามารถของคนตอบแล้ว — แต่เปลี่ยนเป็นคิดคะแนนข้อที่ตอบผิดเป็นติดลบแทน …….. ^^”………. – ต่ า ง จ า ก C B T ต รง ไ ห น ? – ……. ก็ต่างตรงที่ไม่มี Grammar แล้ว …… แต่มี part speaking เพิ่มเข้ามาไง — และ part writing ให้เขียน 2 passages แทนที่จะเป็น passage เดียวเหมือนเดิม — แต่เขาก็ให้เวลาเพิ่มแหละน่า ……


P a r t ไ ห น ย า ก ที่ สุ ด ? …… ถ้าถามเรา — เราว่า Speaking อะ …. :P….. คือคำถามน่ะไม่ยาก …… มันยากตรงที่เราจะต้องกะเวลาให้เป๊ะ 😛 …….. เพราะ – อย่างที่บอกว่า – มันคือการพูดกับคอม ฯ …… ไม่ใช่กับคน …เราจะเกิดอาการประมาณว่า — พูดจบไปอย่างที่อยากพูดแล้วเวลามันยังเหลือ …….. ไม่แน่ใจว่าจะพูดอะไรต่อดีไหม ?…… กับบางทีพูดยาวไป — มันตัดซะก่อนที่จะพูดจบ ……. ^^”….. มีอยู่ข้อนึงที่เราตอบ First reason บวกตัวอย่างยาวไปนิดเดียว …… พอหมด 45 วินาทีปุ๊บ – เครื่องมันตัดเลย …… -“-………ไม่ต้องตอบ second reason กันพอดี …… IELTS มันยังเป็นกรรมการที่กดเครื่องอัดง่ะ ……..-“-……..


..แ ล้ ว P a r t ที่ เ ห ลื อ เ ป็ น ไ ง มั่ ง ? ……. – R e a d i n g – ….. ยาว & มีประมาณ 5 – 6 passages เหมือนเดิม ….. รูปแบบคำถามก็มีทั้งเลือก choice ….. แทรกประโยค ….. เลือก & เรียงประโยค …….. – L i s t e n i n g -…..คล้ายเดิมแต่ไม่มีประเภทฟังประโยค – สองประโยคแล้วตอบเหมือนเดิมแล้ว ……. โผล่มาก็เป็นบทสนทนากับ Lecture เลย ….. ส่วน – W r i t i n g – …ที่เราว่าให้เขียน 2 passages นั้น ….. อันแรกเขาจะให้อ่าน passage สั้น ๆ — แล้วฟังบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน — เพื่อที่จะเอามาเขียนว่า — ไอ้ที่อ่านไปกับที่ฟังนั้นต่างกันยังไงบ้าง ……. ส่วนอีกอันเป็นเขียนแสดงความคิดเห็น either you agree or disagree with the given statement เหมือนเดิม ……. ใครที่เคยสอบ TOEFL แบบเก่ามาแล้วน่าจะคุ้นเคยกันดี …… ^^…….


ส อ บ T O E F L ม า ก็ ห ล า ย ร อ บ เ ต็ ม ที …….. ตั้งกะจบ ป. ตรี ….. เคยเจอมาทั้ง Paper-based และ Computer-based …… ยังไม่นับ – อ ะไ ร ค ล้ า ย ๆ T O E F L – อย่าง CU-TEP หรือข้อสอบภาษาอังกฤษกรมวิเทศ ฯ อีก ……. ^^”……..เราก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่กับ part ที่เหลือเท่าไหร่ …… – พ อ ทำ ไ ด้ – ….แต่ได้แค่ไหนนี่ — ไม่แน่ใจแฮะ …. ^^”…. คือมันไม่ได้ขึ้นคะแนนให้เราเห็นหลังสอบเสร็จเหมือน CBT — ถามแต่ว่าจะ report คะแนนรึเปล่าเฉย ๆ — เราก็เลยยังไม่รู้คะแนนตัวเองตอนนี้ ……. ^^”…… ไว้เขาส่งมาให้ที่บ้านเมื่อไหร่จะบอกแล้วกัน …….. ^^………หาก part ไหนได้คะแนนดีเป็นพิเศษ (… เพราะเราเคยได้ reading เต็ม ……– แต่ว่าครั้งนี้ไม่น่าได้อะ — เหมือน ๆ จะได้ตอบผิดไปแล้ว…….. ^^”…..) จะมาเล่าให้ฟังอีกทีว่า – ทำ ยั ง ไ ง ? – …. ^^………

.

2 comments

  1. it’s an advantage information.

    looking forward to hearing your scores.. haha.

    thanks.

Comments are closed.