ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์แห่งชาติ ฯ ครั้งที่ 9 ค่ะ ^^


หวังว่าคงจะยังไม่สายเกินไป (… เอ .. หรือจะสายเกินไปแล้วหว่า ? ..^^”.. เพราะวันนี้ก็วันที่ 3 แล้วง่ะ ) ที่จะบอกว่า – ปีนี้จุฬาเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ – รั ฐ ศ า ส ต ร์ กั บ ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ไ ท ย – ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธ.ค. 51 นะคะ … ^^… หวังว่าท่านผู้สนใจการศึกษาวิชาการรัฐศาสตร์(จริง ๆ) คงจะได้ข่าวจากที่อื่น … และได้แวะไปร่วมรับฟังเวทีวิชาการกว่า 40 เวที ( … คือเรานับแค่เวทีย่อย ๆ ที่จัดพร้อมกันนี่ก็ปาเข้าไป 30 กว่าแล้ว…. ถ้านับเวทีกลาง … เวทีตอบคำถามวิชาการ … Dinning talk .. blah … blah .. blah.. นี่ท่าจะล่อเข้าไป 40 จริงๆ … ^^”.. ) กันบ้างสักเวที .. สองเวทีแล้ว … – ใ ค ร ที่ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ไ ป – … ก็ขอเชิญติดตามเอกสารการประชุมกันได้ตามอัธยาศัย …. เดี๋ยวเขาคงมี proceedings ออกมา ……. หรือไม่ก็รอปีหน้า มอ. เป็นเจ้าภาพ — ระหว่างวันที่ 11 – 12 พ.ย. 52 … แต่ต้องไปถึงหาดใหญ่ – สงขลา … คิดซะว่าถือโอกาสไปเที่ยวเลยละกัน …. ^^…

CD Preceedings และกำหนดการของปีนี้ค่ะ ใ ค ร ที่ ไ ม่ ไ ด้ ไ ป – ไ ป ไ ม่ ไ ด้ — แต่มีศรัทธาปสาทะอยากได้(จริง ๆ) – บอกเราก็ได้ … จะส่งกำหนดการให้ — เพราะเราได้ file มาจากน้องบี …. ส่วนบทความนั้นอย่างที่บอกว่ามันเป็น preceedings คือ – เ อ ก ส า ร ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม – … เพราะงั้นบางอันมันจะเป็น version ยังไม่ได้แก้ไข … หรือบางอันก็ไม่มี… – ถ้ า ถ า ม เ ร า – … เราว่ารอ proceedings (เอกสารหลังการประชุม — ที่แก้ไขเรียบร้อย final แล้ว) .. จะ work กว่า…. แต่ถ้าอยากได้จริง ๆ อยากให้ส่งให้ก็บอกแล้วกัน … ^^…


ว่าแล้วก็โดด … เอ๊ยย… ลางานไปทั้งวัน (…. เนื่องจากเพิ่งย้ายสำนัก — เลยทำตัวเป็นคนดีมีศีลธรรม – เขียนใบลาด้วย … ^^”… หากยังอยู่ที่เดิมมีหวังจะเซ็นต์ชื่อเช้าแล้วโดด 2 วันรวดไปแล้ว … 555) … – ไ ด้ ไ ป ฟั ง อ ะ ไ ร ม า บ้ า ง ? -…….. – ภ า ค เ ช้ า – ฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ – ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ก า ร เ ป็ น ป ร ะ ช า ธิ ป ไต ย ม า ก ขึ้ น แ ล ะ กา ร อ อ ก จ า ก ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย – โดย ศ. ดร. โยชิฟูมิ ทามาดะ แห่ง ม. เกียวโต …. ผู้อุตสาหะบินจากเกียวโตมาโตเกียว – นาริตะ — เพื่อที่จะขึ้นเครื่องมาลงที่อู่ตะเภา …. (…กรี๊ดด ! … เห็นมั้ยว่าฐานทัพ ‘เมกามีประโยชน์กะไทยในระยะยาวจริง ๆ ด้วย … ^^..) แล้วนั่งรถมาถึง กทม. ! … – ส า ร ะ สำ คั ญ – … อันนี้มีเอกสารนะ… เป็นบทความขนาดยาวพอใช้ (อ. เวียงรัฐบอกว่าประมาณ 50 หน้า — เรายังไม่ได้เปิดดู …แต่ก็ชื่นชมความพยายามของท่านจริง ๆ ค่ะ .. ^^”..) … แต่สรุป ๆ แล้วก็คือพูดถึงความหมายของประชาธิปไตย โดยเฉพาะรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือเสรีนิ ยมประชาธิปไตย ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยตั้งแต่เราเริ่ม – เ ป็ น – คือนับจากเมื่อมีการเลือกตั้ง … ซึ่ง อ. ถือว่าเป็น indicator ที่สำคัญของประชาธิปไตย — เพราะเป็นเครื่องแสดงว่าประชาชน/ มหาชน (demos) lสามารถเลือกผู้ปกครองได้เอง…. ส่วน – ก า ร เ ป็ น ป ร ะ ชา ธิ ป ไ ต ย ม า ก ขึ้ น – … ก็คือพัฒนาการตามระยะเวลาที่ทำให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพมากขึ้น — หมายถึงเป็นปัจจัยในการกำหนดตัวผู้ที่จะมาทำหน้าที่ปกครองบริหารบ้านเมือง (i.e. รมต. / นายก อะไรงี้ ..) ได้จริงโดยที่ไม่มี – อำ น า จ อื่ น -… ที่ไม่ใช่ของ demos เข้ามาเกี่ยวข้อง … ส่วน กระบวนการ – อ อ ก จ า ก ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย – นั้น .. ก็คือสิ่งที่ อ. ใช้เรียกปรากฎการณ์ที่คน (ส่วนน้อย) ผละออกจากการเลือกผู้ปกครอง / กำหนดนโยบายและแนวทางการปกครองโดย demos — หันไปหาวิธีอื่น หรือการปกครองโดยอำนาจอื่นแทน… ซึ่ง อ. ตั้งข้อสังเกตว่ามันเกิดได้ง่ายเกินไปหน่อยสำหรับการเมืองไทย … เราถึงได้เข้า ๆ ออก ๆ ประชาธิปไตยกันอยู่เรื่อย ๆ จนถึงทุกวันนี้ไง … ^^…….


สำหรับ – ภ า ค บ่ า ย – ห้องที่เราเข้าคือ – จั ก ร ว ร ร ดิ นิ ย ม อ เ ม ริ กั น – ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย – … ซึ่งเป็นห้องที่ผู้คนล้นหลามมาก .. ก.. อย่างไม่น่าประหลาดใจ … ^^”..ก็นะ … ดูชื่อ Panelists แต่ละคนแล้ว (FYI ห้องนี้มี รศ. ดร. กุลลดา เกษบุญชู มี้ด ผศ.สรวิศ ชัยนาม คุณภัควดี วีระภาสพงษ์ และ คุณเก่งกิจ กิตติเรียงลาภ ค่ะ — จริง ๆ จะต้องมี รศ. ดร. ธเนศวร์ เจริญเมืองอีกคน .. แต่มาไม่ได้เพราะเขาปิดสนามบินง่ะ … ^^”..) … เราว่าพี่ ๆ ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่โทรมาบอกไม่เห็นน่าจะกลัวไม่มีคนเข้าฟังตรงไหน — น่าจะหันไปกลัวเก้าอี้ไม่พอแทน จะเข้าท่ากว่ากันมาก … ^^”… เพราะเวทีนี้จัดที่ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่าฯ ซึ่งเก้าอีมันตัวค่อนข้างโต – พอคนเยอะ ๆ เข้า … เลยต้องมีคนระเห็จไปนั่งพื้นตามระเบียบ…. ^^”… โดยเฉพาะเด็ก ป. ตรีจุฬา ฯ ในฐานะเจ้าภาพค่ะ …


ห้ อ ง นี้ เ ข า พู ด ถึ ง อ ะไ ร กั น ( บ้ า ง ?) …อ. สรวิศพูดถึงอำนาจ วิธีการใช้ และพัฒนาการของอำนาจในฐานะจักรวรรดิ (Empire)ของอเมริกาในการปกครองพื้นที่ต่าง ๆ ของโลกรวมทั้งเอเชีย… อ. กุลลดาพูดถึงลักษณะการใช้อำนาจของสหรัฐ ฯ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางโครงสร้างอำนาจโลกตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คือแนวทาง Open Door Policy — เน้นตัวอย่างของการใช้อำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ – ผ่านประเทศไทยเป็นหลัก — ว่าโครงสร้างอำนาจโลกที่มี ‘เมกา เป็นผู้นำมีผลต่อการดำเนินนโยบาย และพัฒนาการ(?) การเมืองไทยในยุคของผู้นำแต่ละสมัยยังไง… คุณภัควดีพูดถึงตรรกะในการขยายอำนาจของจักรวรรดิ์อเมริกา — ประมาณว่าทำไมถึงมีบางอย่างที่เมกาทำได้ – เช่นการขยายพรมแดนโดยอ้างความเป็นโลกเสรี / เสรีภาพ และการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น ๆ ในนามของ human rights — แต่ประเทศอื่นทำไม่ได้ … และกลไกในการขยายอำนาจ –โดยเฉพาะในแง่ของเศรษฐกิจและวัฒนธรรม .. ส่วนเก่งกิจพูดถึงเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism) ในฐานะที่เป็น project (ของ ‘เมกา ?) และการทำงานของทุนนิยม — โดยเฉพาะทุนนิยมในยุคปัจจุบัน / ยุคเสรีนิยมใหม่ที่เราเรียกว่าเป็น – ทุ น นิ ย ม อ า ร ย ะ – (Civilized Capitalism) ที่มีการปรับตัวให้ทำงานเข้าขากับรัฐได้อย่างดีม้ากมาก …. ^^….


…………….^^…………………..


ข อ พู ด ถึ ง หั ว ข้ อ T h e s i s นิ ด นึ ง …. ^^”… — เพราะวันนี้มีคนถามเราอย่างน้อยๆ 2 คน – ว่า – เ ร า ( จ ะ )ทำ T h e s i s หั ว ข้ อ อ ะ ไ ร ?….. ซึ่งจะว่าไปมันก็ถึงจุดที่ควรถามแล้วจริง ๆ เสียด้วย (……… แง้ว ….. ^^”…) …เนื่องจากเราอาจจะต้อง clarify ตัวเองอีกหลายรอบ – กับหลาย ๆ คน – ว่า … ทำ ไ ม เ ว ล า เ ลื อ ก เ รี ย น วิ ช า M a j o r เ ร า เ ลื อ ก ก ลุ่ ม วิ ช า ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ แ น ว คิ ด ท า ง ก า ร เ มื อ ง — แ ต่ พ อ เ ลื อ ก a r e a ที่ จ ะ ทำ T h e s i s ( FYI เราคิดว่าจะเลือกศึกษาอิทธิพลของโครงสร้างอำนาจโลกที่มีผลต่อการเมืองและนโยบายต่างประเทศของไทยในช่วงยุติสงครามเวียดนาม — คือหลัง Paris Peace Accords ถึงช่วงถอนทหาร ปี 1975 ค่ะ ) มั น ถึ ง ได้ I .R . ไ ด้ อี ก ก . .. ข น า ด นั้ น ?.… คือเราคิดว่ากลุ่มวิชาหลักของเรา – คือ – ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ แ น ว คิ ด ท า ง ก า ร เ มื อ ง – …. หรือที่พวกเราที่ชอบเรียกกันสั้น ๆ ว่า – ป รั ช ญ า ก า ร เ มื อ ง – (…. อันที่จริงมันไม่ถึงกับเหมือนกันนะคะ … เราใช้คำนี้เรียกเพราะมั่นสั้นที่สุดเฉย ๆ … ) นี่ ให้ – วิ ธี ก า ร ศึ ก ษ า – มากกว่าที่จะเป็นการกำหนดสาระของสิ่งที่เราจะศึกษานะคะ…….. ในวิชาที่เป็นวิชาบังคับตัวแรกเลยของกลุ่มนี้ — คือ สั ม ม น า ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ มื อ ง ต ะ วั น ต ก 1 – เราได้เรียนถึงวิธีการศึกษาแบบประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง แบบปรัชญาการเมือง และแบบทฤษฎีการเมือง …….ซึ่งเราคิดว่า – มันน่าจะนำมาใช้กับ Subject Matter ได้กว้างกว่าความคิดของนักปรัชญาการเมืองคนใดคนหนึ่ง — ที่อาจจะทำให้มันกลายเป็นอะไรที่แคบมากได้หากพิจารณาจากคำพูดของ – ใ ค ร สั ก ค น – (… ลืมไปแล้วว่าใครง่ะ ..^^”…) ที่บอก(ประมาณ)ว่า “There is no philosopher nowadays, only teachers of philosophy.” …….และจะว่าไป — แนวคิดของนักปรัชญาการเมืองหลาย ๆ คนก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำความเข้าใจของทฤษฎี I.R นะ — โดยเฉพาะพี่ Kant ปู่ Marx และลุง Hegel (… เรียกตามความแก่ของใบหน้าที่เห็นจากรูปวาดประกอบตามหนังสือ — มิได้พิจารณาจากอายุจริงแต่ประการใด … ^^”.. FYI เราคิดว่าจะใช้ Historical Materialism ของ Cox ..ซึ่ง …ต้องมี Marx อย่างแน่นอนหนึ่งคนแหละ .. ^^”… ) ….


อี ก อ ย่ า ง – …. เราไม่คิดว่าที่เขาบังคับให้เราเรียนวิชา Minor ควบคู่กับ Major — แถมยังต้องสอบ Q.E. ทั้งข้อเขียนและปากเปล่าอย่างยากลำบากนี้เพื่อที่จะให้เราทิ้งมันหลังจากสอบ Q.E…… แต่หากจะมีหัวข้อ Thesis ใด ๆ ที่เอื้อให้เราใช้สาระความรู้ – และวิธีการศึกษาของทั้ง 3 กลุ่มวิชาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( FYI อีกกลุ่มวิชาที่เรายังไม่ได้กล่าวถึง – แต่เป็นตัวที่ทำให้เราเกือสอบ Q.E. ไม่ผ่าน …^^”… คือ – ก า ร เ มื อ ง ไ ท ย แ ล ะ ก า ร เมื อ ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ – ค่ะ)… มันก็น่าจะเป็นหัวของ Thesis ที่เข้าท่าได้เหมือนกัน — ใช่ไหม ? … – แ ถ ม ท้ า ย – .. ด้วยคำเขาว่า (… คือเราฟังมาจากโอ — แต่ไม่ชัวร์ว่าโอฟังมาจากใครอีกทีนึงรึเปล่า ^^”….) ว่าการมี PhD ต่อท้ายชื่อนั้น – บางครั้งไม่ได้เป็นการการันตีว่าเรามีความรู้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง / เรื่องใดเรื่องหนึ่งมากกว่าใคร ๆ — แต่เป็นการการันตีว่าเรามีความสามารถ(และความอึด 555) ในการทำการศึกษาและค้นคว้าวิจัยในระดับ ป. เอกได้ต่างหาก …. หัวข้อ Thesis ป. เอกบางเรื่องสมัยนี้ — มันถึงได้ฟัง hybrid มากขึ้นเรื่อย ๆ ไง …. – ส รุ ป ว่ า – …ตราบใดที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาเอาด้วย – และคิดว่าตัวเองทำได้ก็ทำไปเหอะ …. ^^”… หากมัวแต่คิดจะเลือกหาหัวข้อที่ตรง Spec เดี๋ยวก็ไม่ได้ทำกันพอดี …. ^^”…………


…….. – ว่ า แ ล้ ว – …. ก็ขอตัวไปทำ (ร่าง) proposal ซะที — ดีกว่า ……. ^^”… ถ้าไม่ได้ภายในเร็ว ๆ นี้ — เดี๋ยว อ. เปลี่ยนใจ – ไม่รับเลี้ยงดูแล้วจะยุ่ง …….. ไว้ถ้าเขียน proposal เสร็จ – อาจจะเอามาแปะให้ดู — และหากเราได้ทำหัวข้อนี้จริง ๆ คงพูดถึงอีกหลายรอบค่ะ …….. ^^……

3 comments

 1. จำเป็นด้วยเหรอที่ต้องประชุม ในเมื่อประเทศนี้ปกครองด้วย พจนานุกรม
  กับรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยคณะปฏิวัติ

 2. ขอบคุณที่เข้ามาฟังครับ บังเอิญมาเจอ

 3. ไม่ทราบว่าตนเองพลาดงานที่น่าสนใจเช่นนี้ไปได้อย่างไร …
  ทั้งที่ตินนี้เรียนจุฬาอยู่ด้วย แล้วก็ค่อนข้างสนใจเรื่องแบบนี้
  แม้จะไม่ได้เรียนสายรัฐศาสตร์ก็ตาม … (เซ็งเลย)

  อยากรบกวนช่วยส่ง file หรือ abstract หรือ อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับงานนี้มาให้หน่อยน่ะครับ …

  beau_shinnigami@hotmail.com

  จักเป็นพระคุณมากๆ

Comments are closed.