Posted in Study

ทุนจุฬา ฯ 90 ปี


นึกว่า อ. ที่ปรึกษาไปนอกแล้วจะสบาย ..ที่ไหนได้ อ. ยังคงตามหลอกหลอนเราทาง e-mail เป็นระยะว่า – ทำ ง า น ไ ป ถึ ง ไ หน แ ล้ ว ! – และ – เ มื่ อ ไ ห ร่ จ ะ ข อ ทุ น !- … คือที่เรายังเฉื่อยอยู่ — เพราะพี่น้อย กะน้องบีเขาเพิ่งสอบหัวข้อผ่านไปเมื่อวันที่ 29 และ 30 เมษา – ตามลำดับ – เอง ..ทำให้ทั้ง 2 คนยังแก้ proposal ไม่เสร็จ .. ส่วนนายเนก็ยังแก้ proposal ไม่เสร็จเหมือนกัน เราเลย chilled-chilled …และก็อาจจะยัง chilled ต่อไป .. ถ้าไม่ถูก อ. ที่ปรึกษากดดันให้สมัครทุนจุฬา ฯ 90 ปี … คือพี่ ๆ ที่หน่วยบัณฑิตศึกษาคณะ เขาก็ mail มาแจ้งนิสิตทุกคนในหลักสูตรตามหน้าที่ … แล้วจริง ๆ ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ป. เอกทั้งหลายเหล่านี้ มันก็มีมาเป็นระยะ ๆ ทั้งปีเลย — ถ้าไม่สมัครทุนนี้ ..รอไว้สมัครทุนอื่นก็ได้ .. แต่ไหน ๆ ก็ถูก อ. ให้สมัครแล้ว เอามาเล่าให้ฟังเป็นวิทยาทานแล้วกัน — เผื่อใครอยากจะสมัครบ้าง — แต่บอกก่อนนะว่า – เราเองก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้ทุนนี้รึเปล่า .. ^^”… จะว่าไป — ตอนนี้มันยังไม่ปิดรับสมัครเลย … ใครอยู่จุฬาฯ และอยากได้ตังค์มาใช้ทำวิทยานิพนธ์เพิ่มเติม ( เพราะมันไม่มี requirement ว่าถ้ารับทุนอื่นอยู่แล้วห้ามรับ — และไม่ได้บอกว่า -ได้แล้วห้ามขอทุนอื่นอีก …) – งานที่ใช้สารเคมี – 80,000 – 250,000 บาท – งานไม่ใช้สารเคมี – 40,000- 150,000 บาท … ก็เชิญลองขอโลด … ไปที่ link นี้เลย :
http://grad.chula.ac.th เลือก “ทุนอุดหนุนการศึกษาและการวิจัย” แล้วเลือก – ทุ น 9 0 ปี จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย – นะคะ ^^


…เข้าไปแล้วก็ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวนิสิต กับเลขที่บัตรประชาชน … ตั้ง password ตามที่เค้าบอก — มันจะขึ้นหน้าแบบฟอร์มกรอกใบสมัครทุน และให้ download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเป็น file word — เพราะว่าเราจะต้องเอามากรอกข้อมูลแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซนต์ — แล้วไปส่งที่บัณฑิตวิทยาลัยอีกชุดนึง — เอกสารเหล่านี้ประกอบด้วย


1) ข้ อ มู ล อ า จ า ร ย์ ป รึ ก ษ า วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ห ลั ก – ให้กรอกข้อมูลทิศทางการวิจัยของอาจารยฺ์ และประวัติการทำวิจัยของอาจารย์ในอดีต – อันนี้ตอนแรกเรากะน้องบีบ่นกันว่า – อ ะ ไ ร กั น นั ก กั น ห น า ..-“-…- แต่พอไปถามน้อง TA ของอาจารยฺ์ ปรากฎว่าข้อมูลเหล่านี้อาจารย์ทุกคนมักจะต้องทำไว้อยู่แล้วง่ะ — เพราะมหาลัยเขาจะเอา — ถามเขา ๆ ให้อะ ..^^”…


2) ร า ย ล ะเ อี ย ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย — แบ่งเป็น 3 หมวด … คือหมวดวัสดุ หมวดสารเคมี และหมวดค่าใช้สอยอื่น ๆ … อยากจะใช้อะไรเท่าไหร่ก็บอกเขา … เขาจะให้รึเปล่านั่นเป็นอีกเรื่อง – ไม่เกี่ยวกัน …^^”… อย่าขอเกิน limit ก็แล้วกัน … อันนี้ตอนแรกเราก็บ่นกะน้องบีว่า ..- แ ล้ ว ชั้ น จ ะ รู้ มั้ ย ย ?!? ..-“-..- … แต่พอมากรอกจริง ๆ มันก็ไม่ยากเท่าไหร่ .. คือถ้าเรารู้ว่าจะต้องไปเก็บข้อมูลที่ไหน ..ค่าเดินทาง / ค่าที่พักเท่้าไหร่ … หรือจะต้องจ่ายตังค์ทำอะไรบ้าง … มันก็ย่อมจะใส่ข้อมูลได้อยู่แล้วอะ .. ประมาณ ๆ เอา …


3) ส รุ ป ป ร ะ เ ด็ น สำ คั ญ ข อ ง โค ร ง ร่ า ง วิ ท ยา นิ พ น ธ์ — .. อ่านในประกาศรับสมัครบอกว่้า ต้องมี 1) คุณค่าของวิทยานิพนธ์ต่อแวดวงวิชาการ ;2) องค์ความรู้ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์และการทบทวนวรรณกรรม และ 3) จุดเด่นของกรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย .. แล้วมึนตึ้บ …^^”.. ว่า -.. แ ล้ ว ต รู จ ะ เ ขี ย น ไ ด้ มั้ ยเ นี่ ย ย ย ?!?! ..- … แต่จริง ๆ แล้วมันเป็นแบบฟอร์มเป็นช่อง ๆ ให้กรอก — ขนาด 2 หน้าเอง …. ไม่ยาวเท่าไหร่ — และเราก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เขียน proposal จนเสร็จ & สอบหัวข้อ – โครงร่างผ่านไปเรียบร้อยแล้วนั้น -มั น ต้ อ ง มี ดี – อยู่แล้ว ..^^.. ถ้าเขียน Proposal 30-50 หน้าได้ …กรอกแบบฟอร์มแค่ 2 หน้าไม่ยากหรอก …


..ส่วนใบสมัคร on-line นั้นพอกรอกข้อมูลแล้วเราจะต้อง upload file proposal ของเราขึ้นไป – โดยให้รวม file prosal ค่าใช้จ่าย (ข้อ 2) กับสรุปประเด็น (ข้อ3) –ลบข้อมูลชื่อ – นามสกุล สาขาวิฃา และคณะออกไปก่อน (ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม ..^^”..) ทำเป็น pdf file เดียวกัน – แล้ว upload ขึ้นไป — หลังจากนั้นก็ print ใบสมัคร — เอามารวมกับเอกสารอื่น ๆ และประกาศ/ หลักฐานการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ของคณะกรรมการบริหารคณะ / สำนักวิชา / บัณฑิตวิทยาลัย — เอาไปให้ อ. ที่ปรึกษา approve แล้วก็เอาไปส่งที่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ — และรอประกาศผลค่ะ …^^…


….ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีได้ทุนกันถ้วนหน้า — เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาให้กี่ทุน — เพราะเขาไม่บอก …^^”..ถ้าไม่ได้ทุนนี้ – ก็รอไว้สมัครทุนอื่นละกันนะ ..^^…

Author:

I'm a Thai government official currently affiliated with the Ministry of Justice of Thailand. I've got my degrees in English (1st degree) and Political Science (Masters and PhD). I love travelling, art, literature and philosophy. I currently live in Bangkok, Thailand.