… ใครคิดว่าไม่สำคัญ ^^


F o r w a r d ไ ป สี่ ห้ า ค น เ ห็ น จ ะ ไ ด้ (… ^^”…) ไ ม่ ก ลั ว คำ ขู่ ข้ า ง ท้ า ย — เพราะไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนในขณะนี้ …. ^^”… และคิดว่าอาการอกหักทำให้เกิดความทุกข์หนัก ๆ ได้เฉพาะกับคนที่ perceptive [ – อ ธิ บ า ย ศั พ ท์ เ ฉ พ า ะ สำ ห รั บ ค นไ ม่ ช อ บ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ -…. หมายถึงรู้สึกกระทบกระเทือนใจเป็นพิเศษกะอะไรบางอย่าง … ทั้งที่ชาวบ้านทั่วไปเขาไม่เป็นกัน … ^^”..] กับมันเท่านั้น …. และก็คิดว่าการเอาแต่ส่งจดหมายลูกโซ่ที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์ [ – อ ธิ บ า ย ศั พ ท์ สำ ห รั บ ค น ที่ คิ ด จ ะ ส่ ง จ ดห ม า ย ลู ก โ ซ่ ใ ห้เ ร า อี ก ต่ อ ไ ป – … อะไรที่เราเคยได้แล้วหลายครั้ง — และมีคำขู่แบบไม่มีเหตุผล — คือเราอ่านแล้วรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อถือ … เราถือว่าไม่สร้างสรรค์นะ … ^^…] น่าจะเป็นการทำให้คนเกลียดชังมากกว่าคนรักแฮะ …A n y w a y , เ อ า ม า ฝ า ก — เผื่อว่าจะมีใครที่ยังไม่เคยได้ … และถ้ามีคน click อ่านหน้านี้ถึงประมาณ 15 คน (…. เพราะเราส่งไปแล้วแน่ ๆ 5 คน …. อ้าว — ไหนว่าไม่กลัวคำขู่ … 555) ถือว่าเราหลุดพ้นจากคำแช่งข้างท้ายละกันนะ … ^^… – สำ ห รั บ ใ ค ร ที่ อ่ า น ม า ถึ ง ต ร ง นี้ แ ล้ ว ก ลั ว เ ร า แ ช่ ง – … ไม่ต้องกลัวเพราะเราไม่ได้แช่ง … ^^… – เ อ า เ ป็ น ว่ า – .. ถ้ามีใครมาอ่านหน้านี้ต่อจากคุณ – เรายกผลประโยชน์ให้ก็แล้วกัน … ^^…

ป อ ล อ ... ไม่เคยใส่แหวน .. ก็เลยไม่เคยได้ให้แหวนใครไปใส่ …^^”…
ให้ของขวัญเราบ่อย ๆ … หมายถึงบ่อยแค่ไหนง่ะ ?… ของขวัญวันเกิดทุกปีนี่นับไหม ?
ถ้าคุยกันย่อมต้องมองตานะ … ไม่งั้นก็ถือว่าไม่จริงใจดิ … ^^”…
… เคยถูกเล่นผม … 555 ….