ภาษาอังกฤษ – ง่ายนิดเดียว (… เชื่อเหอะ ^^”)


ก่อนอื่นต้องขอชี้แจงนิดนึงว่า – เ ร า ไ ม่ คิ ด ว่ า ตั ว เ อ ง เ ป็ น ค น เ ก่ ง ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ – (อย่างน้อยก็ในขณะนี้ ) เนื่องจากบรรดาคณาจารย์ที่เคยสั่งสอนเรามาที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ได้บอกเรามาอย่างนี้ค่ะ ….^^”… อืมม์ ใช่ ๆ เราจบคณะนี้ … ไม่ต้องเก่งมากเขาก็ให้จบค่ะ … ^^”… แต่เก่ง – ไม่เก่งดูอย่างไรนี่อย่าถามเราเลย — เพราะเราไม่รู้ และ ณ ขณะนี้ เราไม่ค่อยเชื่อถือในความ – เ ก่ ง ก ว่ า … แ ป ล ว่ า ชี วิ ต มี ค่ า ม า ก ก ว่ า – เท่าไหร่อะ ^^” …


เ อ า เ ป็ น ว่ า – … เราไม่อาจฝืนกระแสสังคมของคนที่ชอบเหมารวมว่า – เด็กอักษร ฯ จุฬาฯ เอกภาษาอังกฤษ – จะต้องเก่งภาษาอังกฤษเสมอไป -..ได้ (…จริง ๆ ส่วนใหญ่เขาก็น่าจะเก่งกันค่ะ …^^”… เพราะงั้นถ้าคุณอยากจะอนุมาน …อุปมานอย่างนั้นต่อไปเราก็ไม่ว่า …^^”..) ..และถึงแม้เราอยากจะบอกใครต่อใครที่ชอบถามเราอยู่เรื่อยว่า – ทำ ยั ง ไ ง ถึ ง จ ะพู ด – ฟั ง- อ่ า น – เ ขี ย น – แ ป ล (กรุณาเลือกทักษะที่ท่านชอบตามความเหมาะสม) ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ ก่ ง ๆ – ว่า .. เราว่าคุ ณ ไ ป ถ า ม ค น ที่ เ ก่ ง ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ จ ริ ง ๆ จ ะ เ ห ม า ะ ก ว่ า ไ ห ม ? …ปกติแล้วเราก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้น …^^”…และเราก็ค่อนข้างจะเข้าใจว่า – เ ก่ ง ๆ – ของคุณ อาจจะไม่ได้หมายความถึงขนาด – เ ก่ ง ๆ – ของอาจารย์เราที่คณะอักษร ฯ (… ที่จนถึงบัดนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือ – ร ะ ดั บ ไ ห น – …เราขี้เกียจแหงนคอขึ้นไปมอง.. มันเมื่อย..^^”… — และค่อนข้างจะแน่ใจว่า – ท่ า น ๆ – บนนั้น ก็คงจะไม่เหนื่อยก้มลงมามองเราข้างล่างเช่นกัน …^^”..) แต่น่าจะหมายความว่า – ทำ ยั ง ไ ง คุ ณ ถึ ง จ ะ อ ยู่ กั บ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ไ ด้ อ ย่ าง มี ค ว าม สุ ข — เ ฉ ก เ ช่ น เ ดี ย วกั บ ที่ คุ ณ อ ยู่ กั บ ภ า ษา ไ ท ย — ซึ่งเป็นภาษาพ่อภาษาแม่ของคุณได้ – มากกว่า … อ้อ –สำหรับคนที่รู้สึกว่าคุณอยู่กับภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาพ่อภาษาแม่ได้อย่างลำบากยากยิ่งเช่นกัน –เราว่าปัญหาของคุณไม่ใช่เรื่องภาษาอังกฤษแล้ว..แต่เป็นเรื่องความลำบากในการสื่อสารในภาพรวมมากกว่าค่ะ — แบบนี้แก้ที่ความรู้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้ผลหรอก ..หันมาแก้ที่ปัญหาการสื่อสาร เช่น การเรียบเรียงประโยค การใช้เหตุผล และความมั่นใจในตัวเอง จะตรงจุดกว่ากันมากค่ะ ..^^…


กลับมาหาคนที่คุณรู้สึกว่า – มี ค ว า ม สุ ข ดี กั บ ภ า ษ า ไท ย … แ ต่ ทำ ไ ม ไ ม่ รู้ เรื่ อ ง กั บ ภ าษ า อั ง ก ฤ ษ – บ้าง .. เราอยากให้คุณลองทบทวนดูดี ๆ ก่อนว่า .. ค ว า ม ไ ม่ ช อ บ / เ ก ลี ย ด / ก ลั ว ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ งคุ ณ นั้ น มี ที่ ม า จ า ก อ ะ ไ ร ( กั น แ น่ ) ?.. หากมันเป็นสาเหตุอื่นที่นอกเหนือจากตัวภาษา เช่น ครูที่สอนภาษาอังกฤษตอนเด็ก ๆ ของคุณโหดมาก … เคยถูกลงโทษให้คัดชื่อ – นามสกุลภาษาอังกฤษของตัวเองสามร้อยจบ ….หรือคาบไม้บรรทัด…แบกถังน้ำ … etc..etc… หน้าชั้นเรียนภาษาอังกฤษ …เราขอแนะนำให้คุณ – ลื ม มั น ซ ะ – (หมายถึงประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ — ไม่ใช่อาจารยฺ์ …^^”) …อย่าไปแบกอดีต … แล้วปล่อยให้มันมาบั่นทอนชีวิตของคุณในปัจจุบัน … อย่างน้อยตอนนี้ท่าน (หมายถึงอาจารย์ฺ) ก็ไม่ได้สอนคุณแล้ว — ปรากฎการณ์ที่ว่ามันก็เกิดขึ้นและจบไปแล้วในอดีต — ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อีก…และทุกคนอาจจะลืมมันไปแล้ว นอกจากคุณคนเดียวที่ยังจดจำและปล่อยให้มันเป็นหนามทิ่มแทงจิตใจคุณอยู่ … คิดอย่างนี้น่ะขาดทุนนะคะ — เพราะหมายความว่าคุณกำลังสิ้นเปลืองทรัพยากรสมองในส่วนที่ควรจะนำมาใช้กับการทำความเข้าใจกับภาษาอังกฤษที่คุณต้องอ่าน – ฟัง หรือทำอะไรก็ตามกับมันอยู่ – ใ น ข ณ ะ นี้ – ไปกับ – อ ะ ไ ร ก็ ไม่ รู้ – ในอดีตที่คุณทำอะไรกับมันไม่ได้อีกแล้ว … คิดไปก็เท่านั้น … เอาเวลาและความใส่ใจมาให้กับอะไรที่มันอยู่กับคุณในปัจุจุบันดีกว่านะ … ^^…


ทีนี้ก็มาถึงผู้ที่รู้สึกว่า – ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ย า ก ก ว่ า ภา ษ า ไ ท ย ? – ..เวลาเราถามต่อว่า – ต ร ง ไ ห น ? – ..เรามักจะได้รับคำตอบว่า เพราะศัพท์มันยาก & เยอะ ..สำนวนเยอะ ความหมายไม่ตรงกับตัวศัพท์ ..และเพราะ tense อะไรอย่างนี้เป็นต้น …. ถ้าใครมีเหตุผลอะไรมากกว่านี้ก็บอกเราได้ — เพราะเหตุผลที่มีผู้ให้เรามานั้นล้วนแต่เป็นเหตุผลที่- ไม่ได้เป็นเหตุผลที่ใช้ได้เฉพาะกับภาษาอังกฤษ – หรือ – ไม่ได้โจมตีภาษาอังกฤษโดยตรง – ทั้งนั้นเลย … เพราะโปรดอย่าลืมว่า – คำ ศั พ ท์ – นั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาได้เองลอย ๆ หากแต่เป็นสิ่งที่คนเราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สื่อความแทนสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ — หรือความคิดของเราทั้งนั้นนะคะ … มันจะยาก – หรือง่าย ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มันสื่อมากกว่า … คำศัพท์ภาษาไทยเองก็มีไม่ใช่น้อย ๆ และอาจจะมีเท่า ๆ กับภาษาอังกฤษนั่นแหละ — เพราะไม่ว่าจะเป็นคำไหนมันก็มีคำแปลไทยแทบจะทั้งนั้นง่ะ ..และถ้าจะบอกว่า คำภาษาอังกฤษบางคำไม่มีในภาษาไทย — คำไทยบางคำมันก็ไม่มีในภาษาอังกฤษเช่นกันนั่นแล ..บริบท และการรับรู้โลกของคนต่างชาติต่างภาษาย่อมมีความแตกต่างกัน … อย่าเสียเวลามานั่งเถียงกันเลยดีกว่าไหม ? … อีกอย่าง …อย่าลืมว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษมันมีแค่ 26 ตัว รวมสระ — น้อยกว่าภาษาไทยตั้งครึ่ง –วรรณยุกต์ก็ไม่มี… มันจะสร้างคำศัพท์ได้มากมายสักแค่ไหนกันเชียว — ถ้าเป็นภาษาจีนก็ว่าไปอย่าง …^^”…


ส่วน tense นั้น — ถ้าทำความเข้าใจกับมันดี ๆ คุณจะรู้ว่ามันเป็นเครื่องมือที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อ – ช่ ว ย – ให้คุณเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีมากขึ้น… ว่าอะไรมันเกิดขึ้นตอนไหน ก่อน – หลังกันยังไง …โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีคำขยายบอกเวลาให้มันวุ่นวาย (ไปกว่าที่เป็นอยู่ …) ถ้าลองผันดูจริง ๆ คุณจะรู้ว่ามันก็ซ้ำกันไปซ้ำกันมา– ไม่มีอะไรมากไปกว่่า present/past/ progressive/ perfect ประมาณนี้– คำสรรพนามภาษาไทยยังจะเยอะกว่าเลย …คิดซะว่ามันเป็นเครื่องมือ — และใช้มันให้เป็น — หาหนังสือมาอ่าน (แนะนำหนังสือ – รู้ทันสันดาน Tense ที่เราลืมไปแล้วว่าแต่งโดยใคร ..^^”..หน้าปกเป็นน้อง Buff น่ารักหนักหนา ..ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนปกใหม่หรือยัง …^^) …หรือถ้าอยากมีใครมาอธิบายให้เข้าใจก็ลงเรียนภาษาอังกฤษสัก course ที่เขาเน้นเรื่อง Tense (…คิดว่าโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำทั่วไปส่วนใหญ่จะมีนะ — ถ้าไม่แน่ใจ ..เดี๋ยวนี้เขามีบริการให้โทรไปปรึกษาก่อน ก็ขอคำแนะนำกับเจ้าหน้าที่เขาได้ค่ะ …^^..) น่าจะช่วยได้ค่ะ….


– สุ ด ท้ า ย – …สำหรับผู้ที่เวลาเรายิ้มหวานตอบกลับไปว่า – ใ ช้ (ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ) บ่ อ ย ๆ ก็ ชิน ไ ป เ อ ง ค่ ะ -..(พอดีว่าเราใช้ภาษาอังกฤษทุกวัน — คืออย่างน้อยเราก็ต้อง check mail ของ ผอ. ค่ะ ..^^”..) ..แล้วชอบถามเรากลับว่า .. มี วิ ธี อื่ น อี ก ไ ห ม ที่ จ ะ อ่ า น – เ ขี ย น ภ า ษา อั ง ก ฤ ษ เ ก่ ง ๆ น อ ก จ า ก อ่ าน – เ ขี ย น ภ า ษา อั ง ก ฤ ษ เ ย อ ะ ๆ ? … ยังดีที่ไม่มีใครเคยถามเราว่า … มี วิ ธี ที่ จ ะ ทำ ใ ห้ พู ด – ฟั ง ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษเ ก่ ง ๆ โ ด ย ที่ ไ ม่ ต้ อ ง พู ด – ฟั ง ภ าษ า อั ง ก ฤ ษ บ้ า งไ ห ม ?...^^”… เราเข้าใจนะว่าตอนที่ถามเรา – คุณคงจะอยากรู้จริง ๆ …แต่พอมาอ่านอย่างนี้คุณไม่รู้สึกว่ามันขำ ๆ แปลก ๆ บ้างเหรอ ? … ไม่ใช่อะไรหรอก — คือมันฟังเหมือนกับคุณกำลังถามเราว่า — คุ ณ จ ะ ว่ า ย น้ำ เ ก่ ง ๆ ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง ล ง น้ำ … หรือ – จ ะ ขั บ ร ถ เ ก่ ง ๆ ไ ด้ อ ย่า ง ไ ร โ ด ย ที่ ไ ม่ ต้ อ ง เ ข้า เ กี ย ร์ เ อ ง — อะไรอย่างนี้เป็นต้น … – ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า — ไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษ แต่เป็น – ทุ ก ภ า ษ า – เป็นทักษะเหมือนกับทักษะอื่น ๆ ที่ใช้บ่อยเข้าก็คล่อง –ไม่ได้ใช้ก็ลืม …เราไม่มีคำแนะนำอย่างอื่นจะให้ — นอกจากจะเป็นกำลังใจว่า — ห า ก คุ ณ มี ค ว า ม ตั้ ง ใ จ อ ย า ก จ ะ อ่ า น – เ ขี ย น ภ าษ า อั ง ก ฤ ษ ใ ห้ เ ก่ ง จ ริ ง ๆ แ ล้ ว — การอ่าน – เขียนทุกวันไม่น่าจะเป็นปัญหา…แล้วทุกวันนี้โอกาสในการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษมันก็มีเยอะมาก … เริ่มจากการอ่าน – เขียนอะไรสั้น ๆ ง่าย ๆ อย่างพวก twitter (เพราะมันให้่เขียนแค่ 140 ตัวอักษร) facebook หรือเขียน blog เขียน e-mail เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะ …^^……สุดท้ายของสุดท้ายอีกที …^^”.. อยากจะบอกว่า …เ ร า ข อ เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ ผู้ ที่ อ ย า ก จ ะเ ป็ น มิ ตร ที่ ดี กับ ภ า ษ าอั ง ก ฤ ษ (…ซักที) ทุ ก ท่ า น … ^^ … มีอะไรปรึกษาเราได้ — แต่ถ้าจะ add M กรุณาบอกล่วงหน้านิดนึง — เพราะเราไม่ค่อยรับ add คนแปลกหน้าค่ะ…ไม่ชอบ list ยาว ๆ …^^”…

2 comments

  1. ขับรถเก่งๆ โดยไม่ต้องใช้เกียร์ก็ได้นะ ถ้าขับเกียร์ออโต้

  2. ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว

    ที่เหลือยากหมด

    เพราะที่ง่ายน่ะ มันนิดเดียว

Comments are closed.