“When you really want something, the world conspires to make a dream comes true”


Nota Bene : ข้อเขียนต่อไปนี้เราไม่ได้เขียนเอง — แต่แปลและถอดความ (หมายความว่ามีบางตอนที่ตีความเพิ่มเอง … ซึ่งอาจจะผิดหรือถูกก็ได้แต่เราเข้าใจแบบนี้) จาก Blog ของ Paolo Coelho ที่ http://paulocoelhoblog.com/2011/05/20/dreams-and-obcessions/comment-page-1/#comment-703460 ผู้สนใจกรุณาตรวจสอบความถูกต้องจาก web ต้นฉบับอีกครั้งนะคะ — ขอบคุณค่ะ
——————————————————————————————————


“When you really want something, the world conspires to make a dream come true”

– Paolo Coelho’s The Alchemist


.เมื่ อ คุ ณ ต้ อ ง กา ร อ ะ ไ ร สั ก อ ย่ า ง ห นึ่ ง – จ ริ ง ๆ – โ ล ก ทั้ ง ใ บ จ ะ ร่ ว มกั น ห า ทา ง ทำใ ห้ ฝั น นั้ น เ ป็ น จ ริ ง ขึ้ น ม า ไ ด้ ….มีคนเข้าใจผิดกันมาก เกี่ยวกับคำพูดนี้ในเรื่อง The Alchemist ว่าเป็นคำพูดที่ดูเหมือนจะมองโลกในแง่ดีเกินไปหน่อยว่า — ค น เ ร า อ ย า ก จ ะ ไ ด้ อ ะ ไ ร แ ล้ ว ก็จ ะ ต้ อ ง ไ ด้ — ซึ่งผู้เขียนไม่ได้ตั้งใจจะให้หมายความอย่างนั้นเลย …


สิ่งที่ผูู้อ่านประโยคนี้ควรจะต้องตระหนักคือ — ในบางครั้ง… เราก็ไม่ได้ต้องการอะไรสักอย่าง – จ ริ ง ๆ – …หรือบางครั้ง ..เราก็ต้องการบางอย่างที่เอาเข้าจริงแล้ว ….มันไม่ได้ช่วยอะไรเราได้เลยแม้แต่น้อย …

… สิ่งที่เราเรียกว่ามันคือ – จั ก ร ว า ล ข อ ง เ ร า – นั้น … อันที่จริงแล้ว ก็คือเสียงสะท้อนแห่งความหวังทั้งปวงของเรา ….ไม่ว่ามันจะเป็นไปในทางสร้างสรรค์ หรือทำลาย….


…ผู้อ่านควรจะต้องตระหนักเช่นกัน ถึงความแตกต่างระหว่าง – ค ว า ม ฝั น – และ – ค ว า ม ห ล ง ใ ห ล ห ม ก มุ่ น – … สิ่งที่กล่าวถึงใน The Alchemist เป็นเรื่องของตำนานเฉพาะตัวของคนผู้เดินตามความฝัน … ส่วนความหลงใหลหมกมุ่นนั้น Paolo Coelho ได้เขียนถึงไว้ในเรื่อง The Zahir

… เมื่อคุณเดินตามเส้นทางแห่งตำนานเฉพาะตน ….คุณเดินไปตามเส้นทางของตัวคุณเอง และเรียนรู้จากแต่ละก้าวที่เดินไป …เป้าหมายมิได้บังตาคุณไว้ — ไม่ให้มองเห็น – เ ส้ น ท า ง ที่ ต้ อ ง ผ่ า น – ในแต่ละก้าวที่คุณเดิน …


…. ในทางตรงข้าม – ค ว า ม ห ล ง ใ ห ล ห ม ก มุ่ น – … จะบดบังไม่ให้คุณเห็นว่า ชีวิตที่ผ่านไปในแต่ละวันนั้น ..ได้ให้บทเรียนอะไรกับคุณบ้าง ….


….เหมือนกับการพยายามที่จะพุ่งไปสู่เป้าหมาย — โดยไม่ผ่านอุปสรรคและความท้าทายใด ๆ…. ซึ่งย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ….


… – แ ต่ – …ท่ามกลางความกลัว บาดแผล และความบอบช้ำของชีวิต …. ผู้ ที่ มี ฝั น — จะยังคงต่อสู้เพื่อสืบสานตำนานแห่งชีวิตของตน…ต่อไป ….


…เช่นเดียวกับที่กวี Borges ( Jorge Luis Borges — นักเขียนและกวีชาวอาร์เจนตินา — ผู้แปล) ได้กล่าวไว้ว่า ” ..ไ ม่ มี คุ ณ ค่า ใ ด ที่ จะ ยิ่ ง ใ ห ญ่ แ ล ะ สำ คั ญ ไ ป ก ว่ า – ค ว า ม ก ล้ า ห า ญ – “ ( ที่จะยอมรับความเป็นจริง และสู้ต่อไป — ด้วยความมั่นใจว่านี่คือเส้นทางที่ถูกต้องและสิ่งที่เราต้องการจริง ๆ — ผู้แปล)

… และเราจะต้องเข้าใจว่า — ความกล้าหาญนั้น …ไม่ได้ทำให้ความกลัวหมดสิ้นไป –แต่หมายถึง – พ ลั ง- ที่เพียงพอใจทำให้เรายังคงก้าวต่อไปตามเส้นทางของเรา ….ไ ม่ ว่ า จะ ต้ อ งเ ผ ชิ ญกั บ ค ว า มก ลั ว …แ ล ะ ค วา ม บ อบ ช้ำ อี ก สั ก เท่ า ไ ห ร่. ..ก็ ต า ม ….