How-to ส่งบทความไปลงวารสารวิชาการ สายสังคม และรายชื่อวารสารสายสังคมที่เพื่อน ๆ สามารถส่งบทความไปลงได้ค่ะ


เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ นิสิตนักศึกษา ป. โท ป. เอก สายมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ ทุกท่าน … เชื่อว่าหลาย ๆ คนอาจจะกำลังประสบปัญหาดวงตกดวงซวยในขณะนี้เช่นเรา … – เ นื่ อ ง จ า ก – วารสารสังคมศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์ จุฬา ฯ และรัฐศาสตร์สารของธรรมศาสตร์ ได้ตัดสินใจหยุดพิมพ์ชั่วคราว เพื่อ – ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ มี ค ว าม ถู ก ต้ อ ง ท า ง วิ ช า ก า ร ยิ่ ง ขึ้ น – (ถามผู้รู้แล้ว…เขาบอกว่า แปลว่า ต้องปรับปรุงอะไรหลาย ๆ อย่าง เพื่อให้มีค่า impact factor เพิ่มขึ้น และที่สำคัญจะต้องออกให้ตรงเวลา …จะมาสามเดือนออกเล่มนึง อีกเล่มนึงสี่เดือน อีกเล่มนึงหกเดือน ไม่ได้ค่ะ) ส่งผลให้นิสิตนักศึกษาสายสังคม – มุนษย์ ที่จบในปีนี้ ไม่สามารถส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารทั้ง 2 เล่มนี้ได้ …T-T … แน่นอนว่าผู้ที่จะตกที่นั่ง – ซ ว ย ที่ สุ ด – ก็คือนิสิตจุฬาฯ และนักศึกษาธรรมศาสตร์ สายสังคม (สายมนุษย์เราเข้าใจว่ามีอีกเล่มหรือเปล่าคะ ?) เพราะมหา’ลัยอื่น ๆ เขาต่างก็มีวารสารออกมารองรับผลงานของนิสิตนักศึกษาตัวเองทั้งนั้นง่า ….T-T…


โวยวายไปก็เท่านั้น… ระเบียบของมหา’ลัยเขาบอกว่า – นิ สิ ต ที่ ส่ ง วิ ท ย า นิ พ น ธ์ แ ล้ ว จ ะ ต้ อ ง เ ผ ย แ พ ร่ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ก่ อ น เ ปิ ด ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ถั ด ไ ป – …ตามความคิดเห็นของเรา .. คิดว่าเป็นระเบียบที่กำหนดขึ้นมาโดยไม่ได้ใช้สมองคิดมาก … เนื่องจากมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนเราจะสามารถเผยแพร่วิทยานิพนธ์ที่เพิ่งทำเสร็จได้ในเวลาเพียงไม่ถึงเดือน — ถ้าคุณส่งวิทยานิพนธ์ในช่วงกลางเดือน พ.ค. และกำหนดเปิดเทอมต่อไปคือวันที่ 1 มิ.ย. และ – ถ้า ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ นั้ น จำ เ ป็ น ต้ อง เ ป็ น ก าร เ ผ ย แ พ ร่ ใ น ว าร ส า ร วิ ช า ก า ร – กำหนดการของมันคือ …1) นิสิตติดต่อวารสารวิชาการเล่มต่าง ๆ ตามรายละเอียดใน website หรือโทรไป แล้วเขียนบทความตามข้อกำหนดของวารสารนั้น ๆ —-> เรายังไม่นับเวลาก็ได้ อาจจะแตกต่างกันไปแต่ละคน แต่ต่อให้เป็นคนที่เขียนไว ๆ ก็อาจจะต้องใช้เวลาสักอาทิตย์นึง

2) กองบรรณาธิการรับบทความไว้และแจ้งกลับว่าได้รับบทความแล้ว —-> เท่าที่เราเช็ค ไวที่สุดคือ วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม. มหาสารคาม บอกว่า สามารถตอบกลับได้ภายใน 1 สัปดาห์

3) กองบรรณาธิการพิจารณาบทความในเบื้องต้นว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารของเขา (ใช้เวลาไม่นาน … กอง บก. วารสารร่มพฤกษ์ บอกเราว่า บางทีดูแค่ชื่อเรื่องก็รู้ว่าเข้ากับ Theme ที่เตรียมไว้หรือไม่) และออกหนังสือเชิญให้ peer reviewer อ่าน —–> ถ้าเขามี peer อยู่แล้ว และส่งให้อ่านได้ทันที จะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนอย่างเร็ว —> ณ จุดนี้ เราสามารถขอให้กอง บก. บางแห่ง ออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ให้เราเลยได้

4) Peer อ่านและแก้ไข และส่งคืนมายังกอง บก. เพื่อให้เจ้าของบทความแก้แล้วส่งกลับคืนมายังกอง บก. อีกที —-> ขึ้นอยู่กับว่าข้อผิดพลาดมากไหม และคนแก้แก้ไวไหม – เ ร็ ว ที่ สุ ด – หมายความว่าคนเขียนเป็นอาจารย์ แล้วก็เขียนไม่ค่อยผิดด้วย ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน

5) รอ…รอ..รอ…การตีพิมพ์ของหนังสือเล่มที่ว่า … ถ้าตีพิมพ์ได้เลย ก็อาจจะต้องรอกระบวนการต่าง ๆ อย่างน้อย 1-2 เดือนส รุ ป ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร เ ขี ย น บ ท ค ว า ม ห ลั ง จ า ก ทำ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ เ ส ร็ จ จ น ก ร ะ ทั่ ง บ ท ค ว า ม ไ ด้ ตี พิ ม พ์ – …. อย่างเร็วสุด 4-5 เดือน .. T-T… แม่เราบอกว่า ถ้าเป็นมหิดล เขาจะถือว่าเราเรียนจบแล้ว แต่จะยังไม่ได้รับปริญญาจนกว่าบทความจะได้ตีพิมพ์ ซึ่งก็นับว่าเป็นข้อกำหนดที่ fair ดี (ระหว่างนี้ — มหิดลจะไม่คิดเงินคุณค่ะ — แค่ยังไม่อนุมัติให้จบการศึกษาเฉย ๆ ) …ใครก็ได้ช่วยไปบอกจุฬาฯ ให้เราที ว่า ถ้าอยากจะใช้เรื่องการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ในบทความวิชาการเป็นเกณฑ์ในการจบการศึกษา — น่าจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ clear และ sensible กว่านี้ …ไม่งั้นเวรกรรมก็จะตกกับเพื่อน ๆ น้อง ๆ รุ่นต่อ ๆ ไปนะคะ ….:P


– สำหรับนิสิตจุฬา ฯ นักศึกษาธรรมศาสตร์ และที่อื่น ๆ ในสายสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ที่กำลังหาที่ลงบทความทุกท่าน – …เราขอแนะนำ – ว า ร ส า ร ใ น ส า ย สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ม นุ ษ ย์ ศ า ส ต ร์ ที่ ยั ง ดำ เ นิน ก า ร อ ยู่ ใ น ปั จ จุ บั น – ที่ท่านสามารถส่งบทความไปได้ คิวไม่ยาวเว่อร์ และออกตรงเวลา ดังนี้ค่ะ — click ที่ชื่อของวารสาร เพื่อดูรายละเอียดข้อกำหนดในการเขียนของแต่ละเล่มได้เลย ^^


1. วารสารการเมือง การบริหาร และกฏหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา2. วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น3. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม4. วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก5.วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย6. ABAC Journal (อันนี้บทความต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะ)ปอลอ — ข อ ข อ บ คุ ณ –…เพื่อนเน สำหรับคำแนะนำในการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ และกระบวนการในการส่ง …น้าวิ มข. —สำหรับการติดตามเรื่องบทความที่เราส่งไป และหวังว่าจะได้รับความกรุณาในการตามเรื่องบทความใหม่ที่เราจะส่งไปด้วยนะคะ …คุณเมย์ ม. บูรพา และเจ้าหน้าที่ ม. เกริก (ไม่ทราบชื่อ) สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการส่งบทความไปลงในวารสาร Dr. James Gallagher บรรณาธิการบริหาร ABAC journal …และเพื่อนงิ้มสำหรับข้อมูลวารสาร ม. หอการค้าค่ะ …^^…