Posted in Travel, Work

ย้อนรอยประวัติศาสตร์การทูตไทย @ลพบุรี (1) : พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์


วันนี้เราจะมาพาทัวร์ “ย้อนรอยประวัติศาสตร์การทูตไทย” กัน ณ เมืองลพบุรีค่ะ….ใครที่เคยเรียนประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยในยุคโบราณ (…. ไม่แน่ใจว่ามันมีวิชานี้รึเปล่านะ ….เพราะว่าเราไม่ได้เรียน เขาไม่บังคับ บังคับให้เรียนแต่วิชา – ป ร ะ วั ติ ศ าส ต ร์ ค ว าม สั ม พั น ธ์ ระ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ส มั ยใ ห ม่ – .. ซึ่งเริ่มต้นมาก็เป็นยุครัตนโกสินทร์แล้ว) อาจจะเคยคุ้นกับความสำคัญของเมืองนี้มาบ้างในฐานะ – ร า ช ธ า นี แห่ ง ที่ ส อ ง ใ น ส มั ย อ ยุ ธ ย า – … แต่ดิฉันไม่คุ้นเลย (….. ^^”…จะถูกริบใบปริญญาคืนมั้ยนี่ ? …) …. พร้อมแล้วก็มาเริ่มทัวร์กันเลย ณ พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ค่ะ …

พ ร ะ ร า ช วั ง น า ร า ย ณ์ ร า ช นิ เว ศ น์ – ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลพบุรีเลย หาไม่ยาก … ด้านหลังจะติดกับแม่น้ำลพบุรีพอดี …. …. ได้รับการบูรณะครั้งแรกในสมัย ร.4 เพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช …มีพระที่นั่งหลายหลัง เช่น พระที่นั่งจันทรพิศาล พิมานมงกุฎ(อันนี้สร้างใหม่สมัย ร.4) และดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท เป็นต้น …อาคารส่วนใหญ่สร้างเป็นแบบศิลปะผสมผสาน ไทย – ตะวันตก – มุสลิม …. แต่ละหลังก็มีความสำคัญแตกต่างกันออกไป … ปัจจุบันอาคารเหล่านี้ได้รับการบูรณะให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ ….- ค่ า เ ข้ า ช ม -…. คิด 30 บาท สำหรับคนไทยนะคะ ….สำหรับต่างชาติรู้สึกว่าจะแพงกว่าเล็กน้อย แต่เราจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ …. ^^” ….

สิ่ ง แ ร ก ที่ เ ร า จ ะ พ บ – … เมื่อเดินเข้ามาภายในอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ ก็คือ Narai’s Bath (จริง ๆ เขาไม่ได้เรียกแบบนี้ …. แต่เราเห็นมันคล้าย Roman’s Bath เป็นอย่างมาก เลยอยากช่วยตั้งชื่อให้ใหม่ 555) หรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (มาก….) ที่ว่ากันว่า … ในสมัยนั้นเป็นที่เก็บน้ำ และจ่ายไปทั่วพระราชวังโดยใช้ท่อดินเผา … ถือว่าเป็นระบบประปาครั้งแรกของสยามประเทศเลยทีเดียว ….

ป้ า ย ชื่ อ แ ล ะคำ บ ร ร ย า ย – ….. เห็นว่าสร้างโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศส และอิตาลี จึงเป็นหลักฐานที่สำคัญว่า ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาติตะวันตก เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะ

เดินมาอีกหน่อย บริเวณกำแพงก่อนเข้าตัวพระราชวัง จะเป็นบริเวณโรงช้าง – โรงม้า ซึ่งในปัจจุบันเขาตัดต้นไม้เป็นรูปช้างเอาไว้แทนค่ะ … น่าจะมีรูปม้าด้วยนะ … ^^….

แผนที่อาคารต่างๆ ในพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ค่ะ

เนื่องจากฟ้าเป็นใจ (ตอนอยู่บนรถตู้แอบเห็นเมฆฝน…แต่ลงมาแล้วแดดเปรี้ยงมั่กมาก …) จึงถ่ายรูปมาอย่างมากมาย …ทำให้เลือกลำบากเวลาจะนำมาลง Blog แต่ตอนนี้ตัดสินใจได้แล้วว่า แยก Outdoor กับ Indoor ก็แล้วกัน สำหรับพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์แห่งนี้ … เริ่มจากภาค Outdoor ก่อนเลย ….

ก่อนที่จะเดินเข้าไปชมตัวปราสาท เรามาดู – กำ แ พ ง – ปราสาทกันก่อนดีกว่า …. – ซึ่ ง ก็ คื อ – บริเวณก่อนจะถึงโรงช้าง – โรงม้า …ที่เขาพาราชทูต และแขกบ้านแขกเมืองมาดูช้างเผือกก่อนจะเข้าเฝ้านั่นเอง …. บริเวณหลังกำแพงนี้จะเป็นส่วนที่เรียกว่า – สิ บ ส อ ง ท้ อ ง พ ร ะ ค ลั ง – ….สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นบริเวณคลังเก็บสินค้า หรือสิ่งของสำหรับใช้รับรองแขกบ้านแขกเมือง ตามบันทึกของชาวฝรั่งเศส …เขาว่าบริเวณนี้ล้อมรอบด้วยคูน้ำ และประดับด้วยน้ำพุอย่างสวยงาม …

ดูกันชัด ๆ อีกที สำหรับกำแพง …ช่องที่กำแพงลักษณะเช่นนี้ นับเป็นลักษณะของศิลปะสมัยพระนารายณ์ เป็นช่องสำหรับวางตะเกียง หรือเทียนไขที่ทำมาจากน้ำมันข้อวัว (เขาบอกว่าเป็นเทียน แต่เรานึกภาพไม่ออกเลยแฮะ คิดว่าน่าจะเป็นแนวตะเกียงดินเผาเหมือนพวก aroma มากกว่า) เรียกว่า Pointed Ark หรือ – ช่ อ ง ต า ม ป ร ะ ที ป -…ตอนกลางคืนจะจุดไฟสว่างไสว และมีกลิ่นหอม สวยงามมาก ๆ เลยทีเดียว….

มาเยี่ยมวังทั้งที …ก็ต้องมานมัสการ…ทำความเคารพเจ้าของพระราชวังแห่งนี้กันก่อน นั่นก็คือ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 กษัตรย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา ครองราชย์ตั้งแต่สมัย พ.ศ. 2199 – 2231 ซึ่งนับว่า เป็นยุคทองของการต่างประเทศในสมัยอยุธยา …กล่าวคือ มีการปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติมากที่สุดก็ว่าได้ มีทั้งวิศวกรที่สร้างระบบประปาดังที่เราเพิ่งจะพูดถึงไป สถาปนิคสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม ศิลปิน พ่อค้าแม่ค้า นักการทูต แขกบ้านแขกเมือง และเสนาบดีจำนวนมากเป็นชาวต่างชาติ ….และพระที่นั่งหลังนี้ — ก็เป็นที่ ๆ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงออกมาพบปะกับประชาชนในสมัยนั้นค่ะ (เดาว่าน่าจะคล้าย ๆ ออกมหาสมาคมนะคะ) ….ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราช : http://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

พ ร ะ ที่ นั่ง ดุ สิ ต สว ร ร ค์ ธั ญ ญ ม ห าป ร า ส า ท — คือชื่อของพระที่นั่งนี้ค่ะ เป็นที่ ๆ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จออกพบคณะทูต และราชอาคันตุกะต่างประเทศ… – ส มั ย ก่ อ น – …หลังคาจะเป็นยอดมหาปราสาทค่ะ และมีช่องเสด็จออกอยู่ชั้นบน …สังเกตุจากช่องที่กำแพงซึ่งน่าจะเป็นช่องสอดไม้กระดาน และน่าจะมีบันไดพาดสำหรับขึ้นไปอีกที ตรงกลางก่อนช่องที่เสด็จออกนั้นคาดว่าน่าจะจัดไว้เพื่อเป็นห้องแต่งตัว วางเครื่องทรง และเครื่องราชกกุธภัณฑ์ต่าง ๆ ส่วนด้านล่างจะเป็นที่อยู่ของมหาดเล็กที่คอยให้การอารักขาค่ะข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ : http://www.goldcoin456.com/articles/533852/igetweb-เบญจราชกกุธภัณฑ์.htm

ช่องทางนี้อยู่ด้านล่างของพระที่นั่งค่ะ ….- ว่ า กั น ว่ า – เป็นทางเข้าสำหรับบรรดามหาดเล็กทั้งหลาย… ปัจจุบันจะเห็นว่าปิดไว้ คือเดินเข้าไปแบบธรรมดา ๆ ก็ได้น่ะ… ไม่ต้องมุดรูกันแล้ว ….

สมมุติว่าตัวเราเป็นผู้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ฯ ในสมัยก่อนนู้น …. เราก็จะยืนมองอยู่แถว ๆ นี้ค่ะ …- ส มั ย นั้ น – … (ตามที่ผู้บรรยายบอกมา) พระที่นั่งนี้จะตกแต่งด้วยกระจกเงาและกระจกสีที่สั่งมาจาก Paris ทั้งหมด รวมทั้งภายในประกอบไปด้วย Chandeliers จากฝรั่งเศสทั้งหมดเช่นกัน …. ฐานะของพระที่นั่งแห่งนี้นับว่ายิ่งใหญ่ไม่แพ้ที่อยุธยา เพราะเป็นที่เข้าเฝ้าของราชทูต เพียงแต่ไม่ได้ใช้เป็นที่ว่าราชการเท่านั้นเอง

ด้านหลังของพระที่นั่งดุสิตฯ …จะเป็นส่วนของพระราชฐานชั้นใน ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนารายณ์ ฯ เรียกว่า – พ ร ะ ที่ นั่ ง สุ ธ า ส ว ร ร ย์ – … ปัจจุบันเหลืออยู่แค่นี้ เนื่องจากอยู่ใกล้กับแม่น้ำ เลยถูกทุบเอาอิฐไปสร้างกรุงเทพฯ หมด สมัยที่ ร. 1 สถาปนากรุงเทพฯ ใหม่ ๆ และต้องการสร้างสถาปัตยกรรมต่าง ๆ มากมายให้สมกับเป็นเมืองหลวง และ (อ้างว่า) เผาอิฐไม่ทัน …. ก็เลยต้องมาเอาไปจากหัวเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะเมืองที่อยู่ติดแม่น้ำ เพราะขนย้ายทางน้ำสะดวกดี ….- แ ต่ ก่ อ น นี้ – … เขา(วิทยากร)ว่าสวยมาก มีคูน้ำ และน้ำพุ หรือที่สมัยนั้นเรียกว่า – น้ำ ดั้ น – (บันทึกฝรั่งเรียก Fountains) อยู่รายรอบ …พร้อมด้วยต้นไม้ต่าง ๆ ที่มีกลิ่นหอม …พระที่นั่งแห่งนี้เอง…ที่เป็นที่เสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์ ฯ เมื่อพระเพทราชาทำการปฏิวัติ — โดยทำการสำเร็จโทษคนใกล้ชิดของพระนารายณ์คือ – พ ร ะ ปี่ – ก่อน …แล้วจึงทำการสำเร็จโทษพระนารายณ์ต่อ … – ต า ม ตำ น า น เ ข า ว่ า – … … สาเหตุที่สมเด็จพระนารายณ์ฯ สวรรคต เนื่องจากถูกวางยาให้อ่อนแอลงทีละน้อย ช่วงปลายรัชกาลจึงไม่ออกว่าราชการเลย ….บรรทมอยู่ ณ พระที่นั่งนี้ตลอด จนถูกปลงพระชนม์นั่นแล….

คณะผู้เดินทางขอเสนอหน้าหน่อย… ^^… – สำหรับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่ละเอียดกว่าที่เราเล่า (เท่าที่พอจะแกะลายมือของตัวเองเองออก 555) – …ขอเชิญอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://th.wikipedia.org/wiki/พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ก่อนที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมส่วนของพิพิธภัณฑ์กันค่ะ

Author:

I'm a Thai government official currently affiliated with the Ministry of Justice of Thailand. I've got my degrees in English (1st degree) and Political Science (Masters and PhD). I love travelling, art, literature and philosophy. I currently live in Bangkok, Thailand.