Posted in Uncategorized, Work

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 11


จบกันไปแล้ว(…ซะที 555) กับการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 11 ซึ่งสถาบันวิจัยฯ ของเราเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Theme งานปีนี้ เนื่องจากว่าใช้งบอาเซียนจัด จึงใช้ชื่อว่า “พลิกโฉมกระบวนการยุติธรรม เสริมสร้างศักยภาพไทยสู่อาเซียน 2558″ หรือ Reinventing Thailand’s Justice System toward ASEAN 2015″

ข อ ง แ จ ก ใ น ง า น –สมุดบันทึกพร้อมสรุปผลการประชุม10 ปีที่ผ่านมา

Thumb Drive 4 GB บันทึกข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆ

ป ร ะ ตู ท า ง เ ข้ า นิท ร ร ศ ก า ร — ที่ ผอ. ไม่ยอมให้เรียกมันว่า “นิทรรศการ” (….-“-….)พวกเราจึงเรียกมันว่า “นฤมิตกรรม” (Creative Art Display) ตามคำที่ดิฉันเองไปเปิดดิกฯ ราชบัณฑิตมา (555) คำพูดที่ประตู เป็น Motto ของผู้บริหาร Uniqlo ที่ดิฉันเองเช่นกันไปจำมาจากบทความใน Times แต่จริง ๆ มันเป็นชื่อหนังสือแหละ

เรากะน้องดี พยายามถ่ายรูปกับป้ายทางเข้า แต่ไม่ค่อยสำเร็จ 555

ไม่แน่ใจว่าจะมีใครสงสัยเหมือนเราไหม ว่าถ้าหากไม่เดินเข้างานตรงช่อง change และไอ้ม่านดำข้าง ๆ นั่นมันคืออะไร ? …. มันก็คือช่องหลอกที่ทาง Organizer ทำไว้นั่นเอง เป็นทางตัน …คิดกันอยู่นานประมาณนึงว่าจะเอาอะไรมาใส่ไว้ดี ทีแรกใน plan เป็นรูปผีอีเฟือง แต่กลัวว่าจะฮาเกิน…. จริง ๆ เราอยากได้เป็นภาพ The Thinker ของ Rodin แต่ Organizer ไม่ยอมทำให้ …. ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้แทน ….

เดินผ่านประตูเข้ามา จะเจอกับ Standy บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม มีนาฬิกาทรายอยู่ตรงกลาง เพื่อเป็นการตั้งคำถามว่า – คุ ณ ( บุ ค ล า ก ร ใ น ก ร ะ บ ว น ก าร ยุ ติ ธ ร ร ม ) เ ห ลื อ เ ว ล า อ ยู่ อี ก เ ท่ าไ ห ร่ ใ น ก า ร ที่ จ ะ พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม – (ก่อนจะเข้าสู่อาเซียน…หรือก่อนจะเกษียน …ประมาณนี้ ) …. ไม่ต้องกลัวคนดูไม่เข้าใจ เพราะจะมี Pretty คอยอธิบายให้ฟัง แล้วก็คอยหมุนนาฬิกาทรายด้วย เพราะมันไม่ใช้ระบบหมุนอัตโนมัติ …. ^^”……

รายงานการวิจัยต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน – องค์กรในกระบวนการยุติธรรมและบางส่วนก็เป็นของสถาบันวิจัยฯ นั่นเอง ..ที่ตู้ พยายามเขียนคำถามว่า – ง า น วิ จั ย ทั้ ง ห ล า ย ที่ ทำ ม า เห ล่ า นี้ เ พี ย ง พ อ ห รื อ ยั ง ที่ จ ะ นำ ไ ปสู่ ก า ร พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม – … แต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใครสนใจคำถามเท่ากับใบที่เขียนว่า ” เ อ ก ส า ร แ จ ก ” ….(เพราะจริง ๆ ก็คือตั้งใจเอามาแจก) … ^^”….ตอนบ่ายหนังสือหายเกลี้ยง เหลือแต่ตู้ 555

List รายชื่อกฎหมาย และคณะกรรมการต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม

Landmark คำสำคัญของการประชุมครั้งนี้

บอร์ดหมุนแสดงนวัตกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม

เรากะน้องอีกคนรับผิดชอบ Powerpoint session บ่าย มัวแต่นั่งเมาท์มอย… เอ๊ย ..แก้ Powerpoint เนื่องจากเอามา test กับจอบนเวที แล้วปรากฎว่าตัวมันเล็กเกินไป …เกือบไม่ทันมาฟังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ ..ท่านชัยเกษม นิติศิริ กล่าวเปิดการประชุม …

ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน

จากนั้น เป็นช่วงเวทีวาที พลิกโฉมกระบวนการยุติธรรม โดยผู้บริหารที่ถือว่าเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน จำนวน 5 ท่านค่ะ

พักเที่ยง…แวะมาให้กำลังใจ Pretty น้องสุหน่อย ^^

ส่วนคนนี้ น้องหนอม ยืนชารต์แบต iPhone อยู่หน้าห้องประชุม

ช่วงบ่าย — จัดเป็น Talkshow คล้าย ๆ ในสตูดิโอถ่ายหนัง แสงสีเลยเป็นเช่นนี้

พิธีปิดการประชุม โดย ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน ในพิธีปิดการประชุม ทีละกอง

ใ ค ร ส น ใ จ ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง นี้ – …เช่น ต้องการ download คำกล่าวรัฐมนตรี หรือ Powerpoint ประกอบคำบรรยายในช่วงบ่าย สามารถ download ได้ ที่นี่ เลย สำหรับภาพถ่ายกล้องหลักเราถามน้องที่รับผิดชอบแล้วได้ความว่าอีกไม่นานน่าจะเอามาลงค่ะ

Author:

I'm a Thai government official currently affiliated with the Ministry of Justice of Thailand. I've got my degrees in English (1st degree) and Political Science (Masters and PhD). I love travelling, art, literature and philosophy. I currently live in Bangkok, Thailand.