Advertisements

33 Questions1. เ ชื่ อ เ รื่ อ ง รั ก แร ก พ บ รึ เ ป ล่ า ?…. ถ้าเป็น – ค ว า ม ป ร ะ ทั บ ใ จ แ ร ก พ บ – อาจจะตอบ – ใ ช่ – … แต่ถ้า – รั ก – เลยนี่… ท่าจะต้องตอบ – ไ ม่ – แฮะ …… ^^”…… คือเราเชื่อว่าความรักต้องมีพื้นฐานมาจากความเข้าใจกัน การยอมรับในตัวตนของกันและกัน ความเชื่อใจ ความผูกพัน … และอะไรอีกหลาย ๆ อย่างที่มันสร้างได้ด้วยการใช้เวลามากกว่านั้น ……. – เ พ ร า ะ ฉ ะ นั้ น – … ใ ค ร จ ะ ส มั ค ร กิ๊ ก … เราขอตัวเลขประสบการณ์ที่ 5 ปี up นะคะ …. ^^… ถ้าคุณรู้จักเรามาเป็นเวลาน้อยกว่านั้น …. เป็นเพื่อนเราไปก่อนดีกว่านะ ….. ^^….
2. ข อ ง เ ล่ น สุ ด โ ป ร ด ใ น วั ย เ ด็ ก ข อ ง เ ร า … คื อ ?…. กระดาษว่าง ๆ กะสีไม้กล่องโต ๆ มีสีเยอะ ๆ พวก 24 สี … 36 สี ….. รู้สึกจะเคยมีถึง 48 – 56 สีด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิด …….. คือเราชอบวาดรูปไง แล้วสีไม้มันใช้ง่าย … ไม่ค่อยเปื้อนมือดี …….. อ้อ …. ถ้าเป็นพวกจุ่ม ๆ น้ำแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษด้วยนะ ….. ^^…


3. – พ า ยุ – … น่ า ก ลั ว ห รื อ น่ า ตื่ น เ ต้ น ?…. มันมีหลายระดับนี่ … จะเอาแรงขนาดไหนอะ ?…. ถ้าให้ตอบอย่างจริงใจจากประสบการณ์ตอนนี้คงต้องตอบ – น่ า ก ลั ว – มั้งคะ …… ^^ … ไม่ใช่เพราะเราเป็นคนไม่กล้าเสี่ยง ……… แต่ความสูญเสียที่มากับพายุ ….. โดยเฉพาะพายุใหญ่ ๆ อย่างใต้ฝุ่น … มันมักจะไม่เกิดกับคน ๆ เดียวซะด้วยสิ … ขอโทษนะคะที่ตอบเหมือนคิดมากไปหน่อย …… ^^”…….. แต่เราไม่ชอบเวลาคนเห็นความเดือดร้อน หรือความทุกข์ของคนอื่นเป็นเรื่องขำ ๆ ตราบใดที่มันยังไม่เกิดกับตัวเราเอง …..คือถ้าหลังคาบ้านเราที่ยังผ่อนไม่หมดถูกพายุพัดเปิงไปแถบนึงนี่เราคงไม่คิดว่าตื่นเต้นดีหรอกนะ ….. ^^”……
4. เ ร า ห า ที่ ผ่ อ น ค ล า ย ใ ห้ กั บ ตั ว เ อ ง ที่ ไ ห น ?ทุ ก ที่ ค่ ะ ….^^….. บางทีก็ที่ – โ ต๊ ะ ข้ าง ๆ – ถ้าอยู่ที่ทำงาน (ไปแหย่เพื่อนอะ ….. ^^…) …….ในรถตัวเองแล้วเปิดเพลงดัง ๆ (….. แต่ควรจะเป็นช่วงที่รถไม่ติด … หรือบททางด่วนว่าง ๆ นะคะ ….. ^^…) .. – ค อ ก – ( ก้อที่นั่งอ่านหนังสือส่วนตัวนั่นแล … ^^…) ในห้องสมุดรัฐศาสตร์หรือหอกลางก็ได้ ……. ไม่ก็เดินวนทำประทักษิณรอบสยาม ฯ ซักรอบ …… แต่ไม่ควรจะซื้ออะไรแพง ๆ เพราะเดี๋ยวจะทำให้เครียดหนัก …….. หุ หุ ……..


….. คือเราว่า – ผ่ อ น ค ล า ย – หรือไม่ผ่อนคลาย …..มันขึ้นอยู่กับ – ใ จ เ ร า – มากกว่าสถานที่นะ ….. ^^…. ถ้าใจไม่ผ่อนคลาย …… ต่อให้ล่องเรือยอร์ทอยู่กลางทะเล …….. เราก็คงจะไม่มีความสุขอยู่ดี ……… ในกรณีของ – เ ร า – น่าจะเป็นทุกข์ด้วยซ้ำไป ……. ^^” …. เพราะเงินเดือนเราทั้งเดือนก็คงไม่พอค่า trip เรือยอร์ทแน่ ๆ …….. ท่าทางจะต้องกินแกลบแทนข้าวไปนานใช้ได้เลยล่ะ ….. ^^”…… – เ อ า เ ป็ น ว่ า – …… เราอยู่ที่ไหนที่ไม่เครียด…. ก็ผ่อนคลายได้ทั้งนั้นอะ ……. แต่ถ้าต้องการให้เราตอบอะไรหวาน ๆ เราจะบอกว่า – ที่ ไ ห น ก็ ไ ด้ ที่ มี คุ ณ อ ยู่ กั บ เ ร า – ดีมะ ? …..^^……
5. ก ลิ่ น ที่ ช อ บ ที่ สุ ด ใ น โ ล ก คื อ ?ถ้า – อ ะ ไ ร ก็ ไ ด้ – ชอบกลิ่นทะเล ……..ทะเล้…….. ทะเล……….. ^^………..


ถ้า – ข อ ง กิ น – ….. ชอบกลิ่นกาแฟแก้วโต ๆ อุ่น ๆ ………. ^^…………


แ ต่ ถ้ า ใ ค ร จ ะ ซื้ อ น้ำ ห อ ม ใ ห้ ……..ขอเป็น Clinique Happy แบบ Original นะคะ ….. ^^….. Happy Heart เราว่ากลิ่นมันหวานเอียนไป ….. ไม่ชอบ ๆ ……. ^^…….


6. ถ้ า ใ ห้ เ ลื อ ก เ จ อ ใ ค ร ก็ ไ ด้ ค น นึ ง ใ น โ ล ก จ ะ มี ชี วิ ต อ ยู่ ห รื อ ไ ม่ มี ก็ ไ ด้ อ ย า ก เ จ อ ใ ค ร ม า ก ที่ สุ ด ?

อืมม์……… จำเป็นต้องเป็นคนที่หาตัวยาก ๆ ปะ ?……. – ถ้ า ไ ม่ จำ เ ป็ น – ….ก็คงเป็นคนในครอบครัวเรามั้งคะ …. ^^…… แต่ถ้าต้องเป็นคนที่หาตัวเจอยาก ๆ ไม่ก็ …. ชีวิตปกติคงไม่ได้เจอะ ไม่ได้เจอเนี่ย …… อยากเจอ Michael Foucault อะ (…. เป็นเจ้าของทฤษฎีวาทกรรม (Discourse) อะ …. ) …… ^^……… เพราะมีหลายเรื่อง … ม า ก ๆ ….ที่อยากจะถามว่า …… โทษทีเหอะ ….. คิ ด ไ ด้ ไ ง เ นี่ ย ย ย ? ! ? ! …..^^”………


7. ช่ ว ง เ ว ล า ที่ ช อ บ ที่ สุ ด ใ น แ ต่ ล ะ วั น ?….ถ้าเป็นแต่ก่อนจะชอบช่วงเช้า ๆ …… แต่ตั้งกะเริ่มเรียน ป. เอกมาเนี่ย …… – เ ว ล า น อ น – เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากที่สุดเลยค่ะ ……. ^^”……… จะดีใจมากถ้าวันไหนมีเวลานอนเยอะ ๆ หน่อย ……. คือเกิน 5 ชม. นี่ก็ถือว่าเจ๋งมากแล้วนะ …… ^^…… – เ พ ร า ะ – …. ที่น้อยที่สุดนี่รู้สึกจะมีแค่ 15 นาทีเอง ……… ^^”…….
8. เ ค ย คิ ด แก้ แ ค้ น ใ ค ร บ้ า ง รึ เ ป ล่ า … ถ้ า เ ค ย … เ ป็ น ใ ค ร ?…. ถ้าประเภทเคียดแค้นเจ็บโกรธต้องเอาคืนให้ได้นั่นไม่เคย … – แ ต่ – .. ถ้าเป็นประเภท … ใครมาทำอะไรกับเรา … แล้วเราคิดว่าอยากจะทำอะไรกลับไป .. น่าจะพอมีบ้าง … ^^.. แต่ส่วนใหญ่จะเป็นคิดแบบขำ ๆ แล้วไม่ได้ทำจริง ๆ มากกว่า … ^^….9. จ ะ เ ลื อ ก อ ะ ไ ร ร ะ ห ว่ า ง ค้ น ห าค น ที่ ใ ช่สำ ห รั บ ชี วิ ต ห รื อ ถู ก ล อ ต ต า รี่ ร า ง วั ล ที่ 1


… – ค้ น ห า ค น ที่ ใ ช่ สำ ห รั บ ชี วิ ต – ค่ะ … เพราะถูกลอตตารี่รางวัลที่ 1 ใช้เงินแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมด …. เผลอ ๆ มีคนมาช่วยใช้อีก … -“-.. – แ ต่ -… ถ้าเป็นคนที่ – ใ ช่ – สำหรับชีวิตเรา … เค้าน่าจะอยู่กับเราได้ทั้งชีวิตจริง ๆ แล้วก็ไม่ควรจะมีใครมาแย่งเราไปได้ด้วย … ^^…10. รำ ค า ญ อ ะไ ร ม า ก ที่ สุ ด… คนไม่จริงใจ … หน้าไหว้หลังหลอก … ปากหวาน .. ก้นเปรี้ยว … – ถ้ า เ จ อ กั น จ ะ -… ชักสีหน้าใส่ทันที … เนื่องจากเราควบคุมสีหน้า … กะสายตาตัวเองไม่ได้ … ถ้าไม่ชอบ … หน้ากะตาเราจะบอกมาก ๆ ว่า … – ไม่ชอบ … ไม่ชอบ .. ไม่ชอบ .. – … เข้าใจมั้ยคะ ?


11. เ ชื่ อ เ รื่ อ ง ศ า ส น า รึ เ ป ล่ า เ พ ร า ะ อ ะ ไ ร


…. ไม่ได้เชื่อขนาดงมงาย … แต่ก็เข้าวัดได้ .. ไ ม่ ร้ อ น … เอ๊ยย ..^^”… เราว่าคนเราก็ควรจะมีความคิด ….. ความเชื่อที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ …. ส่วนจะเป็นอะไรนั้น …. ตราบใดที่มันทำให้คุณเป็นคนดี … คือไม่ไปเบียดเบียนทำร้าย … ล่วงละเมิดสิทธิที่พึงมีพึงเป็นตามธรรมชาติของใคร … (… เดี๋ยวนี้พูดจาเป็นเด็กรัฐศาสตร์มากเลยวุ้ยย … ^^”…) ..เราก็ไม่ว่าอะไรคุณหรอก … ^^….
12. ต อ น ที่ เ รี ย น ห นั ง สื อ ชื่ อ เ ล่ น ที่ เ พื่ อ น ช อ บ เ รี ย ก คื อเพื่อนที่สามเสน ( … เราเรียน ม. ต้น ที่นั่นอะ) … เรียก – ค รู จิ๊ – เพราะตอนนั้นอยากเป็นครูมาก ๆ … ^^… อยู่เตรียม ฯ ปีเดียว … ไม่มีชื่อเล่นแปลกใหม่ … เพื่อนก็เรียก – จิ๊ – ตามธรรมดา ๆ ….. ^^…… เออใช่ ….. เคยมีเรียก – ท า โ ก ะ – ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่า – ป ล า ห มึ ก – ( … มันต้องเป็นปลาหมึกยักษ์ด้วยนะ …. ไม่ใช่ปลาหมึกกล้วย…. ไม่งั้นตัวมันจะไม่กลม ๆ ขาว ๆ ..^^…) อยู่พักนึง … ตอนที่เค้าฮิตมีชื่อเล่นญี่ปุ่นกัน ….. ตอนอยู่อักษรก็เหมือน ๆ จะไม่มีอะไรพิเศษเหมือนกัน …แต่วัน Bye ‘ Nior ได้รับรางวัล (… ไม่ได้ขึ้นเวทีรับเองเพราะกลับก่อน … มินท์รับแทนให้ .. โห … เสียดายอะ … ^^”..) – ข า ด เ ก ลื อ ไ อ โ อ ดี น – … เพราะเอ๋อ (.. และโก๊ะ ๆ … ^^”…. ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนมาก … ช่างสังเกตกันจริง … จริ๊ง … ^^”..) … เพื่อนที่หอ Passfield ที่ LSE ที่ไม่ใช่คนไทย .. เรียก Ti บ้าง Jitiya บ้าง … แล้วแต่ว่าใครชอบเรียกชื่อสั้น ๆ หรือยาว ๆ … ^^… เพื่อนที่ทำงานตอนนี้ เรียก Golden Retriever (… ที่เป็นหมาตัวนุ่ม ๆ นั่นแหละ … ^^”…)…. แฮ่มม ….. ครบมั้ย … ^^…13. ถ้า ใ ห้ เ ลื อ ก เ ด ท กั บ ใ ค ร ก็ ไ ด้ ใ น โ ล ก จ ะ เ ลื อ ก ใ ค ร ?…….คนในข้อ 9 ถ้าหาเค้าเจอค่ะ ….. ^^…….


14. เ มื่ อ ไ ห ร่ ที่ รู้ ตั ว ว่ า ” รั ก ” ?


….. เมื่อคิดถึงใครบางคนแล้วมีความสุข……… และอยากทำอะไรดี ๆ เพื่อให้เค้ามีความสุขค่ะ …….. ^^……..15. สิ่ ง แ ร ก ที่ นึ ก ถึ ง ต อ น ตื่ น น อ น คื อ ?….. วั น นี้ วั น อ ะ ไ ร ? …… เพราะถ้าเป็นวันหยุดจะได้กลิ้งไปกลิ้งมาต่อได้ …… แต่ถ้าเป็นวันทำงานก็ต้องรีบอาบน้ำแต่งตัวอะ ……. ^^”…….16. ถ้ า ใ ห้ เ ลื อ ก ทำ ง า น อ ะ ไ ร ก็ ไ ด้ ใ น โล ก จ ะ เ ลื อ ก ?


……. ชอบงานที่ทำอยู่ตอนนี้ ……… แต่จะดีมาก ๆ ถ้าได้เงินเดือนมากกว่านี้อีกซัก 3 เท่า โดยที่ค่าครองชีพไม่ขึ้นตามไปด้วยค่ะ ……… ^^………


17. ก ลั ว อ ะ ไ ร ที่ สุ ด ใ น ชี วิ ต ?……ต้องทนเห็นคนที่รักเจ็บปวดและ / หรือเสียใจมาก ๆ โดยที่ช่วยอะไรไม่ได้เลย …… จะพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นค่ะ ……. ^^………18. ส ถ า น ที่ โ ป ร ด ที่ สุ ด ใ น โ ล ก นี้ คื อ ที่ ไ ห น แ ล ะ อ ย า ก ไ ป กั บ ใ ค ร ?L o n d o n , U K แ น่ น อ น ! …….. ถ้ามีตังค์เยอะ ๆ อยากพาพ่อกะแม่ไปค่ะ ….. เพราะแม่เราไม่เคยไปต่างประเทศแล้วเค้าอยากไป ……… ส่วนพ่อเราน่ะเคยไปแล้ว …. แต่ถ้าพ่อไม่ไป แม่คงไม่ไปแหง ๆ แล้วถ้าจะหาที่ ๆ พ่อเราไม่เคยไป ( เพราะตะก่อนพ่อเราก็ไปนอกบ่อยอะ ) สงกะสัยเราจะต้องพาไปขั้วโลก……. หุ หุ ….. – สำ ห รั บ ค น ไ ม่ เ ค ย ไ ป น อ ก -……. เราคิดว่าไปลอนดอนน่าจะคุ้มสุดนะ ……เพราะมันได้หลายวัฒนธรรมดี …… อย่างอาหารงี้มีทุกสัญชาติแน่ ๆ …… มีอะไรหลาย ๆ อย่างให้เที่ยว …… เดินทางสะดวกสบายมาก ๆ ….. แล้วก็พูดภาษาอังกฤษยังไงก็มีคน (พยายาม) เข้าใจ ….. – ที่ สำ คั ญ – ….. ลอนดอนเรานำเที่ยวได้แน่ ๆ แล้วก็มีเพื่อนอยู่เยอะด้วย (……ตอนนี้นะคะ ….. ^^……) ……..


19. ต อ น เ ด็ ก ๆ เ ค ย นึ ก ว่ า โ ต ขึ้ น อ ย า ก ทำ อ ะ ไ ร อ ย า ก เ ป็ น อ ะ ไ ร ม า ก ที่ สุ ด…. เ ย อ ะ แ ย ะ …^^….. เคยอยากเป็นหมอ….. อยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่ (….. แต่เป็นคนไม่ค่อย – ใ ส่ ใ จ ใ น ร า ย ล ะ เ อี ย ด – เอาซะเลย…… ^^”…….)…….. อยากเป็นวิศวกรเหมือนพ่อ (……… แต่เกลียดเลขเข้ากระดูกเลยอะ……. ^^”…….) …. อยากเป็นสถาปนิค ….. มัณฑนากร….. ครู… นักการทูต (……. แต่ตอนนี้ กต. เป็นกระทรวงที่จะไม่ขอเข้าไปเด็ดขาด ……. เนื่องจากคนไม่น่าคบเลยพับเผื่อยย ….. ^^”……..) และอื่น ๆ …… ^^…….. ที่แน่ ๆ คืออยากใช้ความรู้ความสามารถ (…. ที่ตอนนั้นค่อนข้างจะมั่นใจว่า – เ ร า มี – หุ… หุ…. ^^”.) ให้เป็นประโยชน์กับคนอื่น ๆ …… และตอนนี้ก็คิดว่าได้ทำอยู่นะ ….. ^^…….


20. สิ่ ง สุ ด ท้ า ย ที่ ฝั น ถึ ง คื อ ?


…….. เป็นคนที่นอนหลับแล้วไม่ค่อยฝัน ……. หรือฝันแล้วลืมหมดก็ไม่รู้เลยจำไม่ได้เลย……… ^^”……. – แ ต่ ถ้ า ห ม า ย ถึ ง – ….. อะไรที่อยากทำมาก ๆ อยากไปต่อ ป. เอกต่างประเทศ………. แต่หลังจากเห็นชะตากรรมของเพื่อนๆ ที่ต่อเอกหลังเรียนโทจบพร้อมเรา …… ตอนนี้ก็คืออยู่ ป. เอก ปี 4 กันแล้ว……. ทั้งอังกฤษ … ทั้ง ‘เมกา .. กะลัง Struggle กะ thesis กันอยู่ …….. เลยไม่แน่ใจว่ามันควรจะเรียกว่าบุญหรือบาปกันแน่ …… ^^”…….. anyway เราจะพยายามต่อไปจ้า ……… ^^……..21. ค ว า ม ท ร ง จำ ใ น วั ย เ ด็ ก ที่ ป ร ะ ทั บ ใ จ ที่ สุ ด คื อ ?


…….. เป็นลูกคนแรก …. แล้วก็หลานคนแรกด้วย …… ^^….. ทำให้มีตะคนมารุมรัก (….. จริงอะ ?…… ^^”……) แล้วก็รุมเห่อ …….. มีวีรกรรมประหลาด ๆ ที่เราเองจำไม่ได้ — แต่คนอื่น ๆ – เช่นแม่เรากะน้าเราเป็นต้น – จำได้เยอะมากอย่างน่าประหลาดใจ …. ^^”….. ที่ถูกนำมาเล่าบ่อย ๆ ก็อย่างเช่น …….. เราเคย – กิ น น ม พ่ อ – หนนึง … ^^”…. ตอนที่แม่เรากะลังชงนมอยู่แล้วฝากให้พ่ออุ้มเราแทน… (…คาดว่าจะหิวจัด… แหะ แหะ …… ^^”… )….. กะตอนเราเล็ก ๆ พ่อเราชอบเอาเราไปตากแดดเพราะอยากให้ได้วิตามิน D ……. ^^”……. (… กัมม … -“-…ลูกนะคะ ไม่ใช่ผ้าขี้ริ้ว… โชคดีนะเนี่ยที่สายพันธ์ดีตัวก็เลยไม่ดำ …. ^^”…) … เออใช่ ……. เราเคยหนีเรียนตอนอยู่อนุบาล …… จน อ. ที่โรงเรียนสาธิต ฯ (ตอนนั้นเราอยู่สาธิตขอนแก่นอะ) ต้องเชิญผู้ปกครองไปพบ ……… เราหนีเรียนไป ….ง่าา …. – ขุ ด ห น่ อ ไ ม้ – ….. ^^”….. (…….. แต่แม่เราบอกว่าเค้าเข้าใจนะ …… คือเราเคยเรียนอนุบาลมาแล้วรอบนึง ……. เพราะงั้นบางเรื่องที่ อ. สอนน่ะ ……. เราจะรู้อยู่แล้ว เลยไม่รู้จะอยู่ในห้องเรียนไปทำไม ….. หน่อไม้น่าสนใจฝ่าตั้งเยอะ ……. อยู่ ๆ ก็โผล่ออกมาจากดินได้เอง ….. หุ หุ ….. ^^”……)……23. อ ะ ไ ร ที่ ทำ ใ ห้ รู้ สึ ก ดี ที่ สุ ด ใ น โ ล ก แ ล ะ อ ะ ไ ร ที่ ทำ ให้ รู้ สึ ก แ ย่ ที่ สุ ด ?…. ได้ทำอะไรดี ๆ เพื่อคนที่เค้าต้องการความช่วยเหลือ ….. แล้วก็เห็นคุณค่าของการกระทำของเราจริง ๆ ….คือ – สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด – …….. ^^…. แล้วก็จะกลายเป็น – สิ่ ง ที่ แ ย่ ที่ สุ ด – ในทันใด ……. ถ้าไปทำกะ – ค น ที่ ผิ ด – คือเป็นคนที่จริง ๆ แล้วไม่ได้ต้องการให้เราช่วย หรือว่าเห็นคุณค่าอะไรกับการกระทำของเรา… แต่มาหลอกเราเฉย ๆ ด้วยความเห็นแก่ตัวส่วนตัว …….. แล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบในทางที่ไม่ดีกะคนอื่น …. อันนี้แย่จริง ๆ …….


24. วิ ช า โ ป ร ด ที่ โ ร ง เ รี ย น คื อ ?…… ถ้าเป็นตอนเรียนประถม – มัธยมชอบเรียน – ศิ ล ป ะ – …… ^^…… รองลงมาก็ – ภ า ษ า ไ ท ย – … กะ – ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ – ……… แต่ถ้าเป็นตอนเรียนมหา ‘ ลัย ที่จะเป็นภาษาอังกฤษหมด ……. เพราะเราเรียนเอกอังกฤษ…. จะชอบ – ก า ร แ ป ล – ….. เพราะมันได้ใช้ทักษะจากทั้งสามวิชาที่ว่ามาข้างต้นค่ะ …….. ^^…….25. ถ้ า ใ ห้ เ ลื อ ก เ ป ลี่ ย น อ ะ ไ ร ก็ ไ ด้ เ กี่ ย ว กั บ ตั ว เ อ ง …. อ ย า ก เ ป ลี่ ย น ?……. อ ย า ก ใ ห้ โ ล ก นี้ ไ ม่ มี สิ ว เ สี้ ย น น น …… รำคาญมากเลยอะ ……..-“-…….. กะอยากมีมือนุ่ม ๆ หอม ๆ เอาไว้แกล้งคนเล่น ……. ^^…….. ถึงแม้จะพอเข้าใจอยู่บ้าง ว่ามือนุ่ม ๆ ที่ทำงานไม่ได้นั้นมันไม่มีประโยชน์อะไร ………. ^^”………


26. ถ้ า มี เ งิ น ส ด ๆ อ ยู่ ใ น มื อ ห นึ่ ง ล้ า น บ า ท จ ะ ใ ช้ ยั ง ไ ง… ก่อนอื่นต้องถามว่าเงินใคร ?……… ถ้าเป็นเงินหลวง คงต้องรีบเอาไปใส่มือคนอื่น … ^^”…. เพราะไม่อยากรับผิดชอบอะไรเกินตัว ……… ^^”………….. ถ้าเป็นเงินตัวเอง ก็คงแบ่งให้พ่อกะแม่ตามแต่จะอยากได้ ……. แล้วก็เก็บเข้าแบงค์ไว้ใช้ในภายภาคหน้าค่ะ ……… ^^……… ตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่อยากใช้เงินเป็นพิเศษในวงเงินล้านนึง ……… คืออยากไปเรียนต่อ แต่มันคงใช้มากกว่านั้นอะ ……. ^^”……..27. เ สี ย ใ จ อ ะ ไ ร ม า ก ที่ สุ ด ใ น ชี วิ ต ?

…….. ยังใช้ชีวิตมาได้ไม่เท่าไหร่ ……… คงจะบอกยากว่าเสียใจอะไรมากที่สุด ……. แต่ปกติแล้วเราจะรูสึกผิดและเสียใจมาก ๆ ทุกครั้งที่ทำให้คนที่รักเราผิดหวังอะ …….. ^^”………..


28. ถ้ า ใ ห้ เ ลื อ ก แ ค่ 1 คำ บ ร ร ย า ย ตั ว เ อ ง จ ะ เ ลื อ ก คำ ไ ห น ?…………. – พิ ลึ ก -………. เพราะเป็นคนที่มีอะไรหลาย ๆ อย่างผสมกันอยู่ในตัว ………. ส่วนใหญ่ก็จะร่าเริงเสียงดังคุยเฮฮาทั้งวัน ……… แต่ก็มีที่อยากอยู่เงียบๆ เฉย ๆ ไม่อยากคุยกับใคร ……. ^^”………..ชอบทำตัวต๊อง ๆ แต่จริง ๆ เราว่าเราก็มีความเป็นผู้ใหญ่ในหลาย ๆ เรื่องเหมือนกันนะ ……… ^^……… บางครั้งก็ช่างสังเกต ….. แต่กับบางเรื่องก็ตาถั่วได้อย่างไม่น่าเชื่อ…………… บางอารมณ์ก็โรแมนติก แต่พอหงุดหงิดหน่อยก็แกล้งบื้อได้ซะงั้น ……… อีกอย่างที่เพิ่งรู้สึกตัว ……… คือด้วยความที่เราเป็นคนพูดเร็ว … คิดเร็ว … เลยดูคล้าย ๆ กับว่าเราเป็นคนใจร้อน ……… แต่หลัง ๆ นี่เรารู้สึกว่าไม่ใช่เราหรอกที่ใจร้อน …….. คนที่มาเร่งเราให้ทำนู่นทำนี่ตะหากล่ะใจร้อน – ก ว่ า – ……… เย็น ๆ ไว้มั่งก็ดีนะโยมม ……… ^^………..29. ถ้ า ย้ อ น เว ล า ก ลั บ ไ ป ไ ด้ จ ะ ย้ อ น ก ลั บ ไ ป ต อ น ไ ห น ข อง ชี วิ ตม.3 รึไม่ก็ ม.5 หรือ ม. 6 ก็ได้ …เพราะว่าเราสอบเทียบ แล้วเลยไม่ได้เรียน ตอนนั้นก็อยากเรียนให้มันจบไว ๆ แต่พอมาถึงตอนนี้ ไม่รู้ว่าเราจะรีบไปหาพระแสงของ้าวอะไร …^^”..555 ..คือเวลาในชีวิตเรามันก็ยังมีอีกตั้งเยอะนะ ….ตอนนี้ก็เลยไม่อยากจะรีบกะอะไรทั้งนั้น …ถ้าไม่มีใครมา deadลง ..deadline อะไรกะเรา..ก้อเรื่อย ๆ …เรื่อย ๆ ….^^….


30. ใ น อี ก 2 ปี ข้ า ง ห น้ า เ ห็ น ตั ว เ อ ง เ ป็ น ยั ง ไ ง


ถ้ า เ ป็ น เ รื่ อ ง เ รี ย น …ก้อ …เรียน coursework ของ ปเอกจบแล้วก็น่าจะทำ thesis อยู่มั้ง ?…คงยังไม่จบง่ายหรอกค่ะ ..อีกนานเลย …


ถ้ า เ ป็ น เ รื่ อ ง ง า น …เค้าว่ากระทรวง ฯ จะย้ายไปอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอะ …คงได้ย้ายของกันวุ่น(อีก)แหละ…เพราะตอนนี้ก็สะสมไว้เยอะพอตัว …แต่หวังว่าจะมีเซเว่นอยู่ใกล้ ๆ …ไม่ใช่จะซื้อทิชชู หรือโค้กซักแก้ว ก็ต้องมาข้ามถนนเสี่ยงรัก..เสี่ยงชีวิตอย่างที่นี่ (บ้านราชวิถี) ….รักเด็กก็รักอะนะ..แต่ขอความเจริญให้เราบ้างเหอะ …^^”…..


ถ้ า เ ป็ น เ รื่ อ ง อื่ น … ถ้าเป็น – เ รื่ อ ง อ ะ ไ ร – ที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราคนเดียว … เ ร า ไ ม่ ข อ ต อ บ ไ ด้ มั้ ย ค ะ ?


31. ห ลั ก ใ น ก า ร ดำ เ นิ น ชี วิ ต ที่ มั ก นึ ก ถึ ง อ ยู่ ต ล อ ด คื อ ?


ทำ ทุ ก อ ย่ า ง ใ ห้ ดี ที่ สุ ด ที่ จ ะ ทำ ไ ด้…ส่วนผลจะออกมาเป็นยังไงก็ช่างมันเหอะ …^^”….ชีวิตคนเราก็แค่นี้แหละ …อย่าไปคิดมาก ..ถ้าทำอะไรแล้วจะรู้สึกบาป..ไ ม่ ต้ อ ง ก ลั ว ชา ติ ห น้ า(ให้มันมากนัก…^^”..) …เพราะเราตบยุงบ่อยมาก …คาดว่าจะได้เกิดเป็นยุงอีกหลายชาติกว่ากรรมจะวิ่งตามทัน ….555….
32. ถ้ า ท ะ เ ล า ะ กั บ เ พื่ อ น ส นิ ท ใ น ข ณ ะ ที่ ไ ม่ ผิ ด จ ะ ง้ อ ก่ อ น ห รื อ เ ฉ ย ๆ ไ ป ?


ง่าา ..- เ ฉ ย ๆ ไ ป – ค่ะ …. ^^” …. ไม่ใช่เพราะหยิ่งหรือ ego สูงจัดจนง้อใครไม่เป็น … แต่ถ้าเรา – ไ ม่ ผิ ด – เราจะไม่รู้จริง ๆ ว่าจะง้อยังไง … ^^”… เพราะวิธีง้อของเราก็คือ … ขอโทษที่ทำผิด (ตรงไหน …คือจะบอกเลยว่ารู้ว่าผิดตรงไหน … เราว่ามันจริงใจกว่าไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรผิดแล้วขอโทษส่งเดช … แม่เราบอกว่า พูดว่าขอโทษ ๆ เรื่อย ๆ อย่างนั้นมันฟังดูไม่จริงใจ …ไม่ให้ทำอะ .. ^^”..) …. ถ้าเป็นอะไรที่แก้ไขได้ … – เ ช่ น – เราลืมทำอะไรซักอย่าง .. เราจะรีบแก้ให้เลย … แต่ถ้าผิดไปแล้ว แก้ไม่ได้ – เ ช่ น – เราทำอะไรพังแล้วมันซ่อมไม่ได้ … เราจะสัญญาว่าจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วก็จะรักษาสัญญาด้วย …^^… แต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิด … ไอ้ที่ว่ามาเนี่ย …เราจะทำไม่ได้เลย … มันไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีน่ะ … ^^”…33. ทำ อ ะ ไ ร เ ว ล า ร ถ ติ ด ?ถ้าเลี้ยวขึ้นทางด่วนได้ก็ขึ้นทางด่วน …. 555 …เพราะเราถือคติว่า …เงินทองหาใหม่ได้ … แต่วัน เวลา มันไม่มีขาย … รวยยังไงวันนึงก็มีแค่ 24 ชม. … – เ พ ร า ะ ฉ ะ นั้ น – … เราว่ารถติดนี่มันเสียเวลาทำมาหารับประทานมาก … นอกจากนั้น … ยังเปลืองน้ำมันด้วย … เปลืองแบต ฯ รถด้วยเพราะเราต้องเปิดทั้งวิทยุ …. เปิดทั้งแอร์อยู่แล้วใช่ม้าา ?… ยอมเสีย 40 บาท … ช่วยชาติได้ตั้งเยอะ …. แต่ถ้ารถมันติดบนทางด่วนจริง ๆ หรือติดทั้ง กทม. ก้อทำใจแล้วฟังเพลงงับบ … ^^…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: